Dua No 229
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Rüyada Öğrettiği Dua

Anlamı: Allah’ım, senden yalvararak diliyorum; Ey gizliyi bilen! Ey göğü kudreti ile bina eden! Ey yeri izzeti ile döşemiş olan! Ey celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan! Ey her temiz nefse yönelen! Ey korkanların, gönlü temiz olanların korkusunu gideren! Ey yaratıkların ihtiyaçlarını ve dileklerini yerine getiren! Ey Yusuf’u kölelik boyunduruğundan kurtaran! Ey kulların ihtiyaçlarını zatına iletmek için aracı koymayan! Her dilek sahibinin müracaatını doğrudan doğruya kendisi dinleyen, karşılığını veren ve hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan Rabbim! Sana gelenleri engelleyecek kimse yok kapında. Sen öyle bir Rab’sin ki; sana müracaat edip isteyenlere verdikçe hazinen azalmaz, dileyenlerin çokluğu cömertliğini azaltmaz, bilakis yağmur gibi yağar, yağdırırsın. Ya Rabbi! Peygamberin Hz. Muhammed’e (s.a.v.), O’nun ali ve ashabına sonsuz selam olsun. Duamı kabul et, istediğimi lutfet. Çünkü sen herşeye gücü yetensin!

 

Dua No 228
İmâm Şafiî’nin Duası

Anlamı: O’ndan başka ilah yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir. Muhakkak ki Allah katında din, İslâm’dır. Ben de Allah’ın tanık olduğu şeye tanıklık ederim ve bu tanıklığı, Allah’a emanet ederim, onu bana kıyamet gününde versin. Allah’ım her türlü âfet ve belâdan, gece ve gündüz gelecek musibetlerden, kutsallığının nuruna, kutluluğunun büyüklüğüne, temizliğinin azametine sığınırım. Hayırdan başka bizi her şeyden koru, bize yalnız hayır ver Allah’ım. Sığınacağım varlık sensin, sana sığınırım, sığınılacak yer sensin, sana iltica ederim, yalnız senden yardım dilerim, ey huzurunda zorbaların küçüldüğü, Firavunların boyunlarının eğildiği Rabbim. Senin yüzüstü bırakmandan, örttüğünü açmandan, senin zikrini unutmaktan, şükründen yüz çevirmekten sana sığınırım. Gece ve gündüz, uykuda ve uyanıkken, hazarda ve seferde, hayatta ve ölünce senin himayendeyim. Seni anmak benim şiarım, seni övmek benim örtümdür. Senden başka ilah yoktur. Azametini yüceltmek için, zâtının yüceliğini anmak için seni tesbih eder, sana hamd ederim. Ya Rabbi, beni yüz üstü bırakma, kullarının şerrinden beni koru.

 

Dua No 227
Hz. Ali’nin Duası

Anlamı: Allah’ım! Belâ ve musibetlerden, düşmanların sevinmesinden, hapsedilmekten, bağlanmaktan, sopa ve kamçılarla dövülmekten sana sığınırım. Allah’ım! Benim günahlarım sana zarar vermez, senin bana merhamet eylemen de senden bir şey eksiltmez. Allah’ım! Senden bu ayda; iyilik, fetih, yardım, bereket, bol rızk, aydınlık, temizlik ve hidayet dilerim. Bu ayın şerrinden, bu ayda cereyan edecek olayların şerrinden ve bu aydan sonra cereyan edecek olayların şerrinden sana sığınırım.

 

Dua No 226
Hz. Muaz ile Bilal’in Duaları

Anlamı: Allah’ım! Gözler uyumuş, yıldızlar kaybolmuştur. Sen ise sağsın ve herşeyi kudret elinde tutansın. Allah’ım! Cenneti arayışım ağır, ateşten kaçışım zayıftır. Allah’ım! Bana bir va’dde bulun ki, kıyamet günü senin va’dine dayanayım. Şüphe yoktur ki, sen va’dine muhalefet etmezsin.

 

Dua No 225
Kadir Gecesi Duası

Anlamı: Aişe validemiz, “Şayet Kadir Gecesi’ne tevafuk edersem nasıl dua edeyim?” diye Allah Resulü’ne sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de ona, “Ellâhümme inneke afüvvün, tuhibbu’l-afve fa’fü annî” (Allah’ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.) (Tirmizi, Da’avât 89) duasını öğretmiştir.

 

Dua No 224
Uhud Savaşı sonrası Peygamberimiz’in (s.a.v.) duâsı

Anlamı: “Allah’ım! Hamdın tamamı sana aittir. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez. Hidayete erdirdiğini de kimse sapıtamaz. Verdiğini kimse engelleyemez ve engellediğini de kimse veremez. Uzaklaştırdığını da kimse yaklaştıramaz. Allah’ım bize bereket, rahmet, fazl ve rızkını ihsan eyle… Allah’ım! Değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum. Allah’ım! Yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum. Allah’ım! Bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah’ım! Bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt. Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle. Allah’ım! Peygamberleri’ni yalanlayıp senin yolundan insanları alıkoyanları da helak et. Azabını ve cezanı onların üzerine indir. Allah’ım! Kendilerine kitap verilen kâfirleri helak et.”

 

Dua No 223
Ma’ruf-u Kerhi’nin Duası

Anlamı: Dinim için, dünyam için, beni ilgilendiren meselelerim için kerim olan Allah bana kafidir. Bana zulmedenden daha kuvvetli bulunan alim olan Allah bana yeter. Bana kötülükle yaklaşanın belini kırabilecek derecede şiddet ve kuvvete sahip olan Allah bana kafidir. Rahim olan Allah ölüm anında bana kafidir. Kabirde sorguya çekildiğim anda Allah bana kafidir. Hesap zamanında kerim olan Allah bana kafidir. Mizanın yanında latif olan Allah bana kafidir. Sıratın yanında, kadir olan Allah bana kafidir. Allah bana kafidir. İlah ancak O’dur. O’na yaslanırım. O büyük arşın sahibidir.

 

Dua No 222
Hz. Ali’nin Cenazeyi Kabre Koyduktan Sonraki Duası

Anlamı: Allah’ım! Bu adam senin kulundur ve iki kulunun oğludur. Sana misafir gelmiştir. Sen ise misafir kabul edenlerin en cömertisin. Onun kabrini genişlet ve günahlarını bağışla. Zira biz onu iyi biliyoruz. Bununla beraber sen onu bizden daha iyi bilirsin. Senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed’in (s.a.v.) kulun ve Resulün olduğuna şahitlik ederdi.

 

Dua No 221
İHTİYAÇ DUASI

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve a’male ehli’l-yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’sıyetike hatta a’mele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki’n-nur.
Anlamı: Allah’ım, Sen’den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen’den gereği gibi korkayım. Allah’ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen’den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığmayım, Sana hüsn’ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk’a teşbih ederim.
Dua No 220
ALLAH VE RESULÜNÜ SEVME DUASI

Okunuşu: Allahümme inni es’eluke hubbeke ve hubbe men yühıbbüke ve’l-amele’l-lezi yübelliğuni hubbeke. Allahümmec’al hubbeke ehabbu ileyye min nefsi ve ehli ve mine’l-mai’l-baridi.
Anlamı: Allah’ım! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah’ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. (Tirmizi, De’avat, 74)

Dua No 219
İYİLERDEN OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Okunuşu: Allahümme’ğfirli hatieti ve ‘amdi. Allahümmehdini li-salihı’l-a’mali ve’l-ahlakı innehu la yehdi li-salihıha ve la yasrifü’an seyyi’iha illa ente.
Anlamı: Allah’ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah’ım! Bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsm. (Heysemi, Ed’ıye, 33, No: 17365)
Dua No 218
HZ. ABDULLAH B. ABBAS’IN DUALARI

Anlamı: Allah’ım! Gökleri ve yeri aydınlatan yüzünün nuruyla senden, beni korumam, himaye ve hıfzın altına almanı dilerim. Allah’ım! Beni, rızkına kanaat edenlerden eyle, bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve arkada bıraktığım her şeyimi gözet. Allah’ım! Muhammed(s.a.v.)’in büyük şefaatini kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelt. İbrahim ile Mûsâ’ya verdiğin gibi, onun dünya ve âhiretteki her dileğini ver.

 

Dua No 217
İMANI GÜÇLENDİREN DUA

Okunuşu: El-hamdü lillahi ale’l-iman. El-hamdü lillahi ale’l-îslam. El-hamdü lillahi ale’l-ihsan. El-hamdü lillahillezi cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatü vesselam.
Anlamı: Allahu Teala’nm bize lütfettiği iman ve İslam’a ve bu büyük ihsana şükürler olsun. -Bizi Muhammed Aleyhissalatü vesselam’m ümmetinden kılan- Allahu Teala’ya hamd olsun.
Dua No 216
PEYGAMBERİMİZİN MECLİSTEN AYRILIRKEN OKUDUĞU MAĞFİRET DUASI

Okunuşu: Sübhanekallahümme Rabbi ue bi hamdike, la ilahe illa ente estağfirüke ve etubü ileyk.
Anlamı: Yüce Allah’ım, her an Seni anar ve Sana şükür vazifemizi eda ederiz. Zira Senden başka ilah yoktur. Senden af ve mağfiret diler tevbe ederiz.
Dua No 215
ÇÖZÜMSÜZ ZAMANLARDA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. İlahi bi-ahassi sıfatike ve bi-izzi celalike ve bi-a’zami esma’ike ve bi-ısmeti enbiyaike ve bi-nuri evliyoike ve bi-demi şuhedaike es’eluke ziyadeten fi’l-ilmi ve tevbeten kable’l-mevti ve rahaten inde’l-mevti ve mağfireten ba’de’l-mevti ve necaten mine’n-nari ve duhulerı fi’l-cenneti ve afiyeten fi’d-dünya ve’l-ahirati bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin. İlahi bi-hakki Hüseynin ve ahihi ve ceddihi ve ebihi ve ümmihi ve benihi hallisni mimma enefih, bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin.
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ya Rabbi, sıfatların, yüce saltanatın, en güzel isimlerin yüzü hürmetine, peygamberlerinin temizliği, velilerinin nuru, şehidlerinin kanı yüzü hürmetine ilmimi arttır, ölmezden önce tevbe, ölürken rahatlık, öldükten sonra mağfiret, cehennemden kurtuluş, cennete giriş nasib eyle, dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver, ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetin yüzü hürmetine duamı kabul buyur. İlahi Hüseyn ve kardeşi yüzü hürmetine, dedesi, babası yüzü hürmetine, anası ve oğulları yüzü hürmetine beni bulunduğum darlıktan kurtar, ey merhametlilerin merhametlisi rahmetinle isteğimi kabul buyur.
Dua No 214
TAİF DÖNÜŞÜ DUA

Anlamı:Allah’ım! Kuvvetimin za’fa uğradığını, çaresizliğimi, halkın gözünde hor ve hakir görüldüğümü ancak sana arz ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, herkesin zayıf görüp de dalma bindiği biçarelerin Rabbi sensin. İlâhî! huysuz ve yüzsüz bir düşmanın eline beni düşürmeyecek, hatta hayatımın dizginlerini eline verdiğim akrabamdan bir dosta bile bırakmayacak kadar bana merhametlisin.Ya Rabb, eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim belâ ve sıkıntılara hiç aldırmam, fakat senin esirgeyiciliğin bunları da göstermeyecek kadar geniştir.

Ya Rabb gazabına uğramaktan, rızandan mahrum kalmaktan, senin karanlıkları aydınlatan, din ve dünya işlerini dengeleyen nuruna sığınırım. Razı oluncaya kadar işte affını diliyorum. Bütün kuvvet ve kudret ancak seninledir…

 

Dua No 213
İKBAL’İN BİR YAKARIŞI

Anlamı: Dua olup dökülür gönlümdeki şu arzu dudaklarımdan: Mumunki gibi olsun hayatım ey Rabbim! Uzaklaşsın sayemde karanlık, dünyadan Aydınlansın her taraf parıltımla ey Rabbim! Çiçek nasıl süsüyse bağın ve bahçenin Ben de süsü olayım vatanımın ey Rabbim! Yaşamım, pervaneninki gibi olsun bir anlık Artsın ilim mumuna olan aşkım ey Rabbim! Fakirleri gözetmek vazifem olsun benim Dertli ve zayıfları sevmek gayem, ey Rabbim! Kötülüklerden kurtar beni sen Beni yürüt doğru yolda ey Rabbim!

 

Dua No 212
BİLİNEN VE BİLİNMEYEN ŞEYLERDEN SIĞINMA DUALARI

Okunuşu: Allahümme ellif beyne kulubina.Ve aslih zate beynina,uehdina sübüle’s- selam, ue neccina mine’z-zulümati ile’n-nur,ve cennibne’l-fevahışe ma zahara minha ve ma batane.Ve barik lenafi esma’ına ue ebsarina ue kulubina ue ezuacina ve zürriyyatina.Ve tüb ‘aleyna inneke ente’t-tevvabü’r-rahim.Vec’alna şakirine li-ni’amike müsnine biha ‘aleyke kabiline leha ve etimmeha ‘aleyna.
Anlamı: Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslahet, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden,açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesizki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamım ihsan eyle. (Hakim, De’avat, No;977;İbn Hıbban,Ed’ıye,No:996)
Dua No 211
DARGINLIKLARI GİDERMEK İÇİN OKUNACAK DUA

Okunuşu: Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-selami ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibne’l-fevahışe ma zahara minha ve ma betane. Allahümme’hfazna fi esma’ma ve ebsarina ve ezvacina.
Anlamı: Allah’ım! Kalplerimizi birleştir(bizi ayrılığa düşürme). Aramızı /sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi (şirk, küfür ve nifak) karanlıklarından kurtar, (iman ve İslam) aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaşır. Allah’ım! Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi (her türlü kötülükten ve günahtan) koru. (îbn Hibban, Rakaik, No: 996)
Dua No 210
TEMBELLİKTEN KURTULMAK İÇİN DUA

Okunuşu: (Allahümme innı euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l aczi ve’l keseli ve’l-cübni ve’l-buhli ve dalai’d-deyni ve ğalebeti’r-ricali)
Anlamı: Allah’ım! Hüzünden, kederden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım. (Buhari,7/159)

Dua No 209
HER TÜRLÜ TEHLİKE VE BELA İÇİN KORUYUCU AYETLER – 1

Okunuşu: Vela yeudühu hıfzühüma ve hüue’l-aUyyü’l-azlm. (Bakara, 255)
Anlamı: Onları görüp gözetmek O’na güç gelmez. Zira yüce ve azametli yalnızca O’dur.
Dua No 208
HER TÜRLÜ TEHLİKE VE BELA İÇİN KORUYUCU AYETLER – 2

Okunuşu: Fallahü hayrun hafızan ve hüue erhamü’r-rahimin. (Yusuf, 64)
Anlamı: Allah en hayırlı koruyucudur. Zira O merhametlilerin en merhametlisidir.
Dua No 207
HER TÜRLÜ TEHLİKE VE BELA İÇİN KORUYUCU AYETLER – 3

Okunuşu: Ve hıfzan min külli şeytanim marid. (Saffat, 7)
Anlamı: Üstelik (onları) her isyankar şeytanın tasallutundan koruduk.
Dua No 206
HER TÜRLÜ TEHLİKE VE BELA İÇİN KORUYUCU AYETLER – 4

Okunuşu: Ve hafıznaha min külli şeytani’r-racim. (Hicr, 17)
Anlamı: Ve onları kovulmuş her şeytani güçten koruduk.
Dua No 205
HER TÜRLÜ TEHLİKE VE BELA İÇİN KORUYUCU AYETLER – 5

Okunuşu: Ve hıfzan zalike takdiru’l-azizi’l-alim. (Fusıllet, 12)
Anlamı: İşte bu her şeyi bilen, her işi mükemmel olan Allah’ın takdiridir.
Dua No 203
HER TÜRLÜ TEHLİKE VE BELA İÇİN KORUYUCU AYETLER – 7

Okunuşu: İnna nahnü nezzelne’z-zikre ve inna lehu le hafızun. (Hicr, 9)
Anlamı: Elbette bu uyarıcı mesajı kaynağından indiren biziz; O’nu koruyacak olan da kesinlikle Biz olacağız Biz!
Dua No 202
HER TÜRLÜ TEHLİKE VE BELA İÇİN KORUYUCU AYETLER – 8

Okunuşu: Ve künna lehüm hafızın. (Enbiya, 82)
Anlamı: Aslında onlara mukayyet olan da Biziz.
Dua No 201
HER TÜRLÜ TEHLİKE VE BELA İÇİN KORUYUCU AYETLER – 9

Okunuşu: Ve rabbüke ala külli şey’in hafiz. (Sebe, 21)
Anlamı: Nitekim senin Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir.
Dua No 200
HER TÜRLÜ TEHLİKE VE BELA İÇİN KORUYUCU AYETLER – 10

Okunuşu: Allahü hafizun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil. (Şura, 6)
Anlamı: Allah onları sürekli gözetim altında tutmaktadır; sen onların tercihinden asla sorumlu değilsin!
Dua No 199
HER TÜRLÜ TEHLİKE VE BELA İÇİN KORUYUCU AYETLER – 11

Okunuşu: Ve mdena kitabün hafiz. (Kaf 4)
Anlamı: Zira katımızda korunan(mahfuz) bir kitab mevcuttur.

Dua No 198
Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin Duası

Anlamı:Ey zikredenleri zikreden, zikredenler ancak senin zikrinle seni zikrederler. Ey arifleri meydana çıkaran, arifler ancak seninle seni bilirler. Ey âbidleri kendilerine yarar amellere muvaffak eyleyen, senin iznin olmadan, senin huzurunda kim şefaat edebilir? Senin keremin olmadan kim seni zikredebilir?

Biri Cüneyd’den duâ istedi mi şöyle duâ ederdi:

Allah himmetini toplasın, sırrını dağıtmasın, seni kendisinden kesip ayıran her kesiciden kessin ve seni kendisine kavuşturan şeylere ulaştırsın. Kendi zenginliğini senin kalbine koysun, sana kendisiyle beraber bulunmaya uygun bir edep ihsan etsin, kalbinden razı olunmayan şeyi çıkarsın, kalbine rızasını koysun ve seni, kendisine varan en yakın yola iletsin.

 

Dua No 197
KORKU ANLARINDA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim.Ve neuzü bike min şururihim.
Anlamı: Allah’ım! Onların yüreklerine korku sal,bizi onların şerrinden koru! (Ebu Davud,Salat,365)
Dua No 196
KABİR AZABINDAN KORUNMAK İÇİN DUA

Okunuşu: Allahümme inni euzü bike mine’l-küfri ue’I-fakri ve azabi’l-kabri.
Anlamı: Allah’ım! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından Sana sığınırım.
Dua No 195
NAMAZDAN SONRA OKUNAN İMAN DUASI

Okunuşu: Rabbena la tüziğ kulubena ba’de iz hedeytena ve heblena mil ledünke rahmeten inneke ente’l-Vehhab.
Anlamı: Allah’ım, Sen bizleri doğru yola sevkedip imana muvaffak kıldıktan sonra kalplerimizi batıl ve kötü yola saptırmaktan koru ve bizlere ilahi katından rahmet ihsan eyle, zira Sen ihsanı bol ve bağışlayıcısın. (Al-i İmran, 8)
Dua No 194
ÖLÜM ANINDA İMANLI GİTMEK İÇİN DUA

Okunuşu: La ilahe illallahu’l-meucudu bi-külli zeman. La ilahe illallahu’l -ma’budu bi-külli mekân. La ilahe illallahu’l-ma’rufu bi-külli ihsan. La ilahe illallahu’l-mezkûnı bi-külli lisan. La ilahe illallahu külle yevmin hüve fi şe’n. La ilahe illallahul-emanu’l emanu min zeuali’l-imani ue min şerri’ş-şeytani ya kadime’l-ihsan, ya Gafuru, ya Gufran, bi rahmetike ya erhame’r-rahimin, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain. Ya Allah ya Allah.
Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur. O, yüce Allah her zaman var olmuştur. Allah’tan başka ilah yoktur. O, yüce Allah ki her mekânda sadece ona ibadet edilir. Allah’tan başka ilah yoktur. O her iyiliğin sahibidir. Allah’tan başka ilah yoktur. O, her lisanla zikredilendir. Allah’tan başka ilah yoktur. O, her an yeni bir işle ve yaradılışla meşguldür. Allah’tan başka ilah yoktur. Şeytanın şerrinden ve imanın kaybedilmesinden sadece ona sığınılır. Ey ihsanı hep var olan, ey bağışlayan ve mağfiret sahibi olan. Senin rahmetinle Sana sığınırız ey Rahman salât ve selam efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) olsun.. Ey Allah. Ey Allah…
Dua No 193
HZ. ALİ’NİN CENAZEYİ KABRE KOYDUKTAN SONRAKİ DUÂSI

Anlamı: Allah’ım! Bu adam senin kulundur ve iki kulunun oğludur. Sana misafir gelmiştir. Sen ise misafir kabul edenlerin cömerdisin. Onun kabrini genişlet ve günahlarını bağışla. Zira biz onu iyi biliyoruz. Bununla beraber sen onu bizden daha iyi bilirsin. Senden başka ilâh bulunmadığına, Muhammed(s.a.v.)’in kulun ve Resulün olduğuna şahitlik ederdi.

 

Dua No 192
GÜNAHLARDAN ARINMA DUASI

Okunuşu: Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ue la yağfiru’z-zunube illa ente fağfirli mağfireten min indike inneke ente’l-ğafuru’r-rahim.
Anlamı: Allah’ım ben kendime çok zulmettim. Senden başka günahı bağışlayan yoktur. Senden mağfiret diliyorum. Sen merhametli ve bağışlayıcısın.
Dua No 191
BİRÇOK DERDE DEVA OLAN DUA

Okunuşu: (Allahümme innı euzü blke mine’l-hemmi, ve’l-hazeni ve euzü bike mine’l-aczi ve’l keseli, ve euzü blke mlne’l-cübnl, ve’l-buhli ve euzü bike min galebeti’d- deyni ve kahri’r-ricali)
Anlamı: Ey Allah’ım! Elem ve kederden, şaşkınlıktan sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten, bıkkınlıktan da sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten de sana sığınırım. Allah’ım! Borç altında ezilmekten, adamların kahrından (insanların nefsimi kullanmasından ve onlara mağlup olmaktan da sana sığınırım).
Dua No 190
GIYBET VEYA İFTİRA GÜNAHINDAN KORUNMA DUASI

Okunuşu: Allahümmağfirli ve limeniğtebtühu ve liualideyye ve lil mü’minine ve’l-mü’minati yevme yekumu’l-hisab. Bi rahmetike ya erhame’r-rahimin.
Anlamı: Allah’ım; hesap gününde (Ruz-i Mahşerde) beni ve hakkında iftira ettiğim veya kötü söz söyleyip çekiştirdiğim kimseyi, anne ve babamı ve bütün mü’minleri affeyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
Dua No 189
ABDULLAH VERRAK’IN DUÂSI

Anlamı: Allah’ım tövbe edip tekrar işlediğim her bir günahtan dolayı affetmeni istiyorum. Söz verip yerine getirmediğim şeylerden dolayı beni affetmeni istiyorum. Senin hoşnutluğunu niyet ederek başlayıp sonradan içine başka duygular karışan işlerimden dolayı da bağışlamanı istiyorum. Bana ihsan ettiğin, ama benim onları sana karşı günah işleyerek kötüye kullandığım bütün nimetlerin için de senden beni bağışlamanı niyaz ediyorum. Ey gizli ve açıkta, gündüzün aydınlığında ve gecenin karanlığında, topluluk içinde ve gizlice işlediğim her günahı bilen Rabbim! Beni affetmeni istiyorum. Ey hilm sahibi Allah’ım ey kullarına muamelesi yumuşak olan Rabbim, duâlarımı kabul eyle.
Dua No 188
ZİLLETTEN ALLAH’A SIĞINMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Okunuşu: (Allahümme innı euzü bike mine’l-fakri ve mine’l-kılleti ve mine’z-zilleti ve en ezlıme ev uzleme)
Anlamı: Allah’ım! Fakirlikten, yoksulluktan, zilletten; zulmetmekten, zulme uğramaktan sana sığınırım. (Nesei,8/261)
Dua No 187
GAZZALİ’NİN DUASI

Anlamı: Gazzali anlatıyor: Kabe duvarına sarılan bir bedevi, şöyle yakarıyordu: Allah’ım, günahı sürdürmekle istiğfar etmem küstahlık, senin geniş affını bilerek tövbeden geri durmam ise kötü bir davranış olur. Bana ihtiyacın olmadığı hâlde, nice nimetler vermekle sevgimi kazandın. Ben ise, daima sana muhtaç olduğum hâlde isyan etmekle gazabını çekiyorum. Ey iyilikleri vaat ettiği zaman sözünde duran, vaadinde yani azap ile korkutmasında affedip bağışlayan Allah’ım! Benim büyük kusurlarımı senin geniş olan affının arasına al. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, bana rahmet eyle.

 

Dua No 186
ACİZLİKTEN VB. KUSURLARDAN ALLAH’A SIĞINMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Okunuşu: (Allahümme irini euzü bike minel aczi velkeseli velbuhli velcübni uel heremi ve azabil kabri. Allahümme atı nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni euzü bike min kalbin la yahşa, ve min nefsin la teşba,ve ilmin la yenfa, ve davetin la yüstecab)
Anlamı: Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Nefsimin sahibi sensin. Allah’ım! Titremeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda sağlamayan ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
Dua No 185
HATA VE GÜNAHTAN ARINMA DUASI

Okunuşu: Allahümmeğsil hatayaye bi-mai’s-selci ve’l-beradi ve nekki kalbi mine’l-hataya kema nekkayte-sevbe’l-ebyada mine’d-denesi ve ba’ıd beyni ve beyne hatayaye kema ba’adte beyne’l-meşrikı ve’l-meğribi.
Anlamı: Allah’ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle, kalbimi hatalardan beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle, benimle günahlarımın arasını doğu ile batı arası kadar uzaklaştır. (Buhari, De’avat, 38, 43-45; Müslim, Dua, 49; Tirmizi, De’avat, 77; Nesai, İsti’zan, 17; İbn Hıbban, Ed’ıye, No: 955-956)
Dua No 184
SEBEPSİZ BAYILANA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Efesahibtüm enne ma halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun. FetealellahüTmelikü’k-hakk. La ilahe illa hüve rabbü’l-arşi’l-kerim. Ve men yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihife innema hisabühü inde rabbih, innehu la yüfhilu’l-kafirun. Ve kul Rabbiğfir verham ve ente hayru’r-rahimin.
Anlamı: Ya, siz ancak boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten bize döndürülmiyeceğinizi mi sandınız? Mülk, ancak kendi hakkı olan Allah çok yücedir. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Arş’ı Kerim’in Rabbidir. Kim Allah ile beraber diğer bir ilah edinir, buna hiçbir delili olmamasına rağmen taparsa, onun hesabı ancak Rabbi nezdindedir. Hakikat şudur ki kafirler korktuklarından emin, umduklarına nail olamayacaklardır. De ki: Ey Rabbim, yarlığa, esirge. Sen acıyanların en hayırlısısın.
Dua No 182
HER TÜRLÜ SIKINTIYI DEFEDEN İKİ AYET – 1

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Sümme enzele aleyküm mirin ba’di’l-ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ue taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayre’l-hakkı zanne’l-cahiliyyeti yekülune hel lena mine’l-emri min şey’in kul innel emre küllehü liilahi yuhfune fi enfüsihim mala yübdune leke yekulune leu kane lena mine’l-emri şey’üm ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi büyutikum leberezellezine kütibe aleyhimüTkatlü ila medaci’ıhim ue liyebteliyallahü ma fi suduriküm veli yümahhıse ma fi kulubiküm vallahii alimüm bizati’s-sudur. (Al-i İmran, 154)
Anlamı: Sonra o kederin ardından üzerinize bir güven ve emniyet duygusu indirdi. Bir uyku ki, içinizden bir grubu tutup kuşatıyordu. Bir grup da nefisleri sevdasına düşmüşlerdi. Allah hakkında haksız yere cahiliye kafasıyla suizanda bulunuyorlardı. “Bizim için o zaferden bir pay var mı?” diyorlardı. De ki: “Zaferin hepsi Allah’ındır.” Onlar nefislerinde, sana açamadıkları bir şey gizliyorlar. “Bizim yönetimde bir hissemiz olsaydı, burada öldürülmezdik.” diyorlar. De ki: “Evinizde de olsaydınız, haklarında ölüm kararı verilenler, ölecekleri yerlere kendiliklerinden giderlerdi.” Allah, bunu sinelerinizdekini imtihan etmek, kalplerinizdekini ortaya çıkarmak için böyle yaptı. Allah, kalplerin içini bilir.
Dua No 183
HER TÜRLÜ SIKINTIYI DEFEDEN İKİ AYET – 2

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Muahmmedürresulullahi vellezirıe me’ahu eşiddaü ale’l-küjfari ruhamaü beynehüm terahüm rukkearı süccedey yebteğune fadlem minallahi ve rıdvanen simahümfi uücuhihim min eseri’s-sucudi zalike rneselühüm fi’t-teurati ve meselühüm fı’l-incili kezer’in ahrece şat’ehü feazerehü festağleza festeva ala sukihi yu’cibü’z-zürra’a li yeğiza bihimü’l-küffare veadallahüllezine amenu ve amilü’s-salihati mirıhüm mağfîretev ve ecren azima. (Fetih, 29)
Anlamı: Muhammed, Allah’ın rasulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çok sert, kendi aralarında oldukça merhametlidirler. Sen onları cemaatle rüku ve secde ederken, Allah’ın ihsan ve ikramını, Onun hoşnutluğunu isterlerken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secdelerin izidir. Bu, onların Tevrat’taki halidir ve onların İncil’deki halidir. Bu, filizini çıkaran, güçlendiren, kalmlaşan, daha sonra gövdesi üzerine dikilen ve sonunda çiftçilerin hoşuna giden bir ekine benzer. Allah onlarla kafirleri öfkelendirmek için yapar. Allah onlardan iman edipte salih ameller işleyenlere, bağışlanma ve büyük bir ecir vaat etmektedir.
Dua No 181
Öfkelenince okunacak dua

Okunuşu: Allahümme’ğfirU zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni min mudıllati’l-fiten.
Anlamı: Allah’ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptırmasından koru. (Taberani, el-Muce’mül-Kebir, XXIII, 338, No: 785)
Dua No 180
HZ. hamza’nın duâsı

Anlamı: Ey Allah’ım, beni kudretinle muhafaza et, fazlınla beni rızıklandır, beni emrine tâbi olanlardan kıl ve vasiyetini koruyanlardan eyle ey esirgeyenlerin esirgeyicisi!

 

Dua No 179
içinin ferahlaması için okunacak dua

Okunuşu: Ene abdüke ibnü abdike ibnü emetikefı kabdatike nasiyeti biyedike,madın fiyye hükmüke adlünfiyye kadauke,es’elüke bikülli ismin hüue leke semmeyte bihı nefseke ev enzeltehu fı kitabike ev allemtehu ehaden min halkıke ev iste’serte bihı fı ilmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-kur’an’a nura sadri ve rabia kalbi ve cilae huznı ve zehabe hemmı).
Anlamı: Allah’ım! Ben senin kulunum, kölenin evladıyım, cariyenin evladıyım. Senin avucundayım. İdarem senin elindedir. Hükmün bende geçerlidir, hakkımda verdiğin hüküm adildir. Kendine verdiğin yahut kitabında indirdiğin, yahut yarattıklarından birine öğrettiğin, yahut gayb ilmine ait olarak kendine sakladığın her ismin hürmetine,senden isterim ki, Kur’an’ı gönlümün nuru, kalbimin baharı kılasın, sıkıntımı def edersin.

Dua No 178
Kötülüklerin yayıldığı dönemlerde esenlik için okunacak duâ

Anlamı: Ey Rabbimiz, yalnız sana tevekkül ettik ve yalnız sana yöneldik. Sana giden yolu tuttuk. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kâfirlere fitne yapıp, onlara ezdirmekten muhafaza buyur. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Hiç şüphe yok ki Aziz olan sensin, Hâkim olan sensin. (Mümtehine/4-5)

 

Dua No 177
TASA, GAM, SIKINTI VE ÇİLEYE KARŞI DUA

Okunuşu: Allahümme farice’l-hemmi,kaşife’l-ğammi, mucibe da’veti’l-muttarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahırati ve rahimehüma ente terhamüni ferhamni bi-rahmetin tüğnini biha ‘an rahmetin min sivake.
Anlamı: Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah’ım! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. (Hâkim, De’avat, No: 1898)
Dua No 176
Psikolojik – Manevi Sıkıntı İçin Dualar – 2

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Elif Lam Mim. Zalike’l-kitabü la raybefih. Hüden lil-müttekin, Ellezine yü’minune bi’l-ğaybi ve yükimune’s-salete ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü’minune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike ve bi’1-ahiratihüm yükmun.
Anlamı: Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile. Elif lam mim. Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
Dua No 174
Psikolojik – Manevi Sıkıntı İçin Dualar – 1

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim. Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki yeumi’d-din. İyyake na’büdü ve iyyake neste’irı. İhdine’s-sırata’l-mustekim. Sıratallezirıe en’amte ‘aleyhim ğayri’l- meğdubi ‘aleyhim ue le’d-dallin.
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
Dua No 173
Hz. Hamza’nın Duası

Anlamı: Allah’ım, senin kudret elinle beni koru. Fazlınla beni rızıklandır. Beni emrine tabi olanlardan kıl. Vasiyetini koruyanlardan eyle. Ey erhamerrahimin, merhametlilerin en merhametlisi

 

Dua No 172
Hz. Ebu Derda’nın Duası

Anlamı: Ey Allah’ım! Benim Rabbim ancak sensin. Senden başka ilah yoktur. Ancak sana tevekkül ediyorum. Büyük arşın sahibi sensin. Günahtan dönüş ve ibadete yöneliş ancak azim ve yüce olan Allah’ın kuvvetiyledir. Allah neyi dilerse o olmuştur. Neyi dilememişse o olmamıştır. Muhakkak Allah herşeye kadirdir. Muhakkak Allah, ilmiyle herşeyi ihata etmiştir ve herşeyi adet olarak tespit buyurmuştur. Ey Allah’ım! Nefsimin şerrinden ve hareket veya zarar verebilme kabiliyeti kudretinde bulunan her mahlukun şerrinden sana sığınırım. Muhakkak Rabbim’in yolu dosdoğrudur!

 

Dua No 171
Muhiddin- i Arabi’nin Duası

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey kudret sahibi olan Allah, ey herşeyi zuhura koyan, herşeyin içini bilen, ey lütuf sahibi, ey herşeyden haberdar olan Allah! O’nun sözü doğrudur, Sura üfürüldüğü vakitte ululuk O’na mahsustur. Hazır ve gaibin ilmi O’nun katındadır. Zira O, hem hakim ve hem de habirdir.

 

Dua No 170
Şeyh Sünnüsi’nin Duası

Anlamı: Allah’ım sen her türlü noksanlıklardan uzaksın. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka gerçek ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük Allah’ın yardımıyladır. Bu zikirleri; şimdiye kadar yazılmış, yazılmakta olan ve sonsuza kadar yazılmaya devam edecek olan harfler sayısınca ve bütün zamanlar boyunca tekrar ediyorum.

 

Dua No 169
Zeynilabidin’in duası

Anlamı: Rabbim! Günahlarım dilimi lal etti, konuşamıyorum; zira elimde hiçbir gerekçe yoktur. Ben (günahım) musibetimin esiri, amellerimin rehinesi, günahlarımın müdavimi, hedefimin şaşkınıyım. Kendimi sana karşı cüretkarca davranan, tehditlerini küçümseyen bedbahtlar yerine koydum. Aman Allah’ım! Hangi cesaretle sana karşı cüretkarlık yaptım, kendimi hangi kuruntularla aldattım? Efendim, ayak tökezlemelerime ve yüz üstü düşmelerime acı. Cehaletime hilminle, kötülüğüme iyiliğinle mukabele et. Ben günahımı ikrar, hatalarımı itiraf ediyorum. İşte bu elim, bu da alnım. Kısas uygulamam için kendimi sana teslim ediyorum.

 

Dua No 167
Hz. Ukkaşe’nin DuAsı

Anlamı: Allah’ım, beni ibadetlerini en güzel şekilde yapan kullarından ve kendilerine verdiğin zenginliğin şükrünü eda eyleyenlerden eyle. Dinî ve dünyevî işlerimi düzene koyma hususunda bana kolaylıklar ihsan eyle, hayırlı muratlarımıza nail eyle. Küçük ve büyük günahlardan ve her türlü şerlerden bizi uzaklaştır. Son nefesimde kelime-i şehâdet getirerek iman nuruyla kalbimi nurlandır. Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey celâl, beka, azamet ve ikram sahibi Allah’ım; rahmetin, izzetin ve kibriyân hakkı için Hz.Mu-hammed’e (s.a.v), O’nun âl ve ashabına salât ve selâm eyle! Allah’ım, amellerimiz az, ihtiyaçlarımız çok. Fakat sen bizim Mevlâmızsın, ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcısın. Affını diliyoruz ve dönüşümüz sanadır. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azîz olan Allah’ın yardımıyladır.
Dua No 166
İbn-i Kayyım El-Cevziyye Duası

Anlamı: “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür. Allah’ım, Sana gösterişten uzak, kendisinde feyiz ve bereket olan bir şükürle hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, Senin sevdiğin ve Senin razı olduğun, Senin Zatı’na ve yüceliğine lâyık olan gökleri, yeri ve bunların arasını dolduranların sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, Senin dilediğin şeylerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, Senin bilinen ve bilinmeyen nimetlerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, Sana, ilminin kuşattıklarının sayısınca hamd ederiz.

 

Dua No 165
İbn-i Kayyım El-Cevziyye Duası

Anlamı: “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür. All ah’ım, sana gösterişten uzak, kendisinde feyiz ve bereket olan bir şükürle hamd ederiz. Rabbimiz, sana, senin sevdiğin ve senin razı olduğun, senin zatı’na ve yüceliğine lâyık olan gökleri, yeri ve bunların arasını dolduranların sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, sana, senin dilediğin şeylerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, sana, senin bilinen ve bilinmeyen nimetlerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, sana, ilminin kuşattıklarının sayısınca hamd ederiz.”

 

Dua No 164
Hz. Fatma’nın okuduğu dua

Anlamı: Ey yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah’ım ! Bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan yüce Allah… Ey Tevrat’ı, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren, taneyi ve çekirdeği çıkaran yüce Rabbim ! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbi ! Sen öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi ! Bana borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip et.

 

Dua No 163
Hz. Amr bin Abdullah’ın duası

Anlamı: Rabbim, dünyada hüzün ve üzüntü var. Ahirette ise hesap ve azap olacak. Hani nerede kurtuluş, hani nerede rahat ve sevinç? Ya Rabbi! İşte sokaklarda dolaşanlar ihtiyaçlarını gidermek için sokaktalar. Ben de sokaktayım, sen beni affedesin diye…Ya Rabbi! İşte ateşe düşme korkusu beni uykusuz bırakıyor. Sen bana mağfiret et.

 

Dua No 162
İmam-ı Şafii’nin duası

Anlamı: Allah’ım, kalbim yakınlaşır rahmetinle, açık ve gizli, gecenin sonunda, günün başlangıcında, uykudayken ve uyandığımda. Zikrin, nefisle nefes arasında. Tanımayı lütfettin kalbime. Sen, Yüce Allah’sın, nimetlerin sahibi. Biliyorsun işlediğim günahları. Rezil etmedin musibet verip, bağışladın onları. Salihlerin zikrini nasip et bana. Dünyamda, ahiretimde hep benimle ol. Ve indirdiğin “Abese” suresindeki gibi haşredildiğimde.

 

Dua No 161
Hz. Enes İbn-i Malik’in duası

Anlamı: Allah’ım, hamd sana mahsustur. Senden başka hamd olmaya layık yoktur. Sen istemeden veren, bol bol ihsan edensin. Ey yerleri ve gökleri meydana getiren, ey celal ve ikram sahibi olan, ey ebedi hay ve kayyum olan Allah! Muhammed’in (s.a.v.) ve O’nun âli ve ashabına rahmet eyle. Rahmetinle beraber, arzularımı kabul et, ey merhametlilerin en merhametlisi, koruyucuların en koruyucusu!

 

Dua No 160
Hz. İsa’nın Duası

Anlamı: Ey Allah’ım! Ben istemediğimi uzaklaştırmaya, umduğum faydayı elde etmeye muktedir olmadığım bir vaziyette sabahlamış bulunuyorum. Kuvvet ve kudret ise senin elindedir. Ben amelimin sorumlusu olarak sabahlamış bulunuyorum. Bu bakımdan benden daha fakir bir kimse yoktur. Ey Allah’ım! Düşmanımı sevindirecek şekilde beni gülünç duruma düşürme. Dostumu benim felaketimle üzme. Musibetimi dinimde tahakkuk ettirme. Dünyayı bana en büyük hedef olarak kılma. Ey hayy ve kayyum olan Allah’ım ! Bana merhamet etmeyeni bana musallat kılma!

 

Dua No 159
Elmalı Hamdi Yazır’ın yakarışı: İlahi

Anlamı: hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime kılavuz edindim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan, ben duyamam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Salat ve selamlar, tahiyyat ve ikramlar, her türlü saygılar, asfiyanın başı, son Peygamber’e(s.a.v.), O’nun mübarek nesline, dostlarına, O’na tabi olanlara olsun Ya Rab!

 

Dua No 158
HZ. İBN-İ ABBASTN ÖĞRETTİĞİ DUÂ

Anlamı: Allah, her şeyden büyüktür. Allah, bütün yarattıklarından daha kuvvetlidir. Allah, korktuğum ve bana kötülük etmesinden sakındığım kimseden daha güçlüdür. Kulun filancanın, (korktuğu kimsenin adını söyler) avenelerinin ve cin olsun, insan olsun bütün yardımcılarının şerrinden, kendisinden başka ilâh bulunmayan ve yedi kat göğü kudret eliyle tutup izni olmadan yeryüzüne düşmelerine manî olan Allah’a sığınırım. Allah’ım! Onların şerrinden koruyucum ol. Senin senan yücedir. Sana sığman, sağlam bir ka sığınmıştır, senin adın yüksektir ve senden başka ilâh yoktur.

 

Dua No 157
ALLAH’TAN İSTENECEK TÜM İYİLİKLERİN DUASI

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri.Ve es’elüke ‘azimete’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadetike. Ve es’elüke Usanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü blke mln şerri ma te’lemü Ve es’elüke min hayrı ma te’lemü Ve esteğfiruke mimma te’lemü inneke ente ‘allamü’l-ğuyub.
Anlamı: Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığmıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin. (Tirmizi,De’avat,23;İbn,Ebı Şeybe,Dua,No:2949)

Dua No 156
HZ. İBN-İ MESUD’UN ÖĞRETTİĞİ DUÂ

Anlamı: “Ey yedi kat göklerin Rabbi! Ve ey büyük arş’ın Rabbi! Filancanın, (burada sakındığın kimsenin adını söyle) ve onun cin ve insanlardan olan yardımcılarının şerrinden beni koru! Onları bana saldırmaktan, zulüm ve haksızlık etmekten alıkoy. Sana sığınan emniyete girer. Senin senan yücedir, senden başka ilâh yoktur.” Bu duayı okursanız onlardan size bir zarar gelmez.

 

Dua No 155
HER TÜRLÜ HASTALIK İÇİN DUA

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke’l-afiyete fi’d-dünya ve’l-ahırati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve amin rav’ati. Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve e’uzü bi-azametike en uğtale min tahti. Allahümme ağnini bi’l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilml ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilnl bi’l-afiyeti.
Anlamı: Allah’ım, Senden dünyada ve ahirette huzur ve sağlık isterim. Allah’ım, Senden, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım için af ve afiyet isterim. Allah’ım, ayıplarımı kapat, beni korkularımdan güvene kavuştur. Allah’ım, beni, önemden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan, kötülüklerden koru. Gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekten, yere vurulmaktan senin yüceliğine sığınırım. Allah’ım beni ilim ile zenginleştir, hilm ile süsle, takva ile kereme kavuştur, afiyetle güzelleştir.
Dua No 154
HZ. AMİR BİN ABDULLAH’IN DUASI

Anlamı: Rabbim, dünyada hüzün ve üzüntü var. Ahirette ise hesap ve azap olacak. Hani nerde kurtuluş, hani nerde rahat ve sevinç? Ya Rabbi! İşte sokaklarda dolaşanlar ihtiyaçlarını gidermek için sokaktalar. Ben de sokaktayım, sen beni affedesin diye…
Ya Rabbi! İşte ateşe düşme korkusu beni uykusuz bırakıyor. Sen bana mağfiret et. (İbni Kudame el makdisi er, rikkatul vel büka 283-284)

 

Dua No 153
ATEŞTEN VE BİLİNMEYEN BELADAN ALLAH’A SIĞINMA DUASI

Okunuşu: Allahüme inni es’elüke minel-hayri küllini ‘acilini ve acilini ma ‘alimtü minhu ve ma lem a’lem. Ve e’uzü bike mine’ş-şerri küllini ‘acilini ve acilini ma ‘alimtü minhü ve ma lem a’lem ve es’elüke’l-cennete ve ma karrabe ileyha min kavlin ev ‘amelin. Ve e’uzü bike minen-nari ve ma karrabe ileyha min kavlin ev ‘amelin. Ve es’elüke hayra ma se’eleke ‘abdüke ve Rasulüke Muhammedün (s.a.v.). ve e’uzü bike min şerri meste’aze bike minhü ‘abdüke ve Rasulüke Muhammedin (s.a.v.). Ve es’elüke ma kadayte li min emrin en tec’ale ‘akıbetehu ruşden.
Anlamı: Allah’ım! Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin (dünya ve ahiretin) her türlü hayrını Senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin (dünya ve ahiretin) her türlü şerrinden Sana sığmıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden Sana sığmıyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in istediği şeyleri Senden istiyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sığındığı şeylerden ben de Sana sığmıyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır yapmanı istiyorum. (Hâkim, De’avat, No: 1914; bk. İbn Hıbban, Ed’ıye, No: 869; İbn Ebi Şeybe, Dua, No: 29336)
Dua No 152
HZ. ABDULLAH B. MESUD’UN DUALARI

Anlamı: Allah’ım! Senden geri dönmeyen bir iman, bitmek bilmeyen bir nimet ve huld cennetinin en üstün derecesinde Peygamberinle arkadaşlık isterim. Bana kesilmeyen bir göz aydınlığı ver.
Senden başka ilâh yoktur, senin vâ’din haktır, senin likan haktır, cennet haktır, cehennem haktır, Peygamberlerin haktır, kitabın haktır, Muhammed haktır. Ey Rabbimiz! Aramızı düzelt, bize İslâmiyet yolunda hidayet eyle, bizi karanlıktan aydınlığa çıkar. Yüzümüzü, açık gizli bütün kötülüklerden çevir. Gözlerimizi, kulaklarımızı, kalplerimizi, işlerimizi ve çoluk çocuğumuzu bize mübarek kıl, günahlarımızı ört. Şüphe yoktur ki, sen, çok merhametli ve günahları örtensin. Bizi, nimetine razı olan, nimetini övüp sana şükredenlerden kıl ve nimetini bizden esirgeme.
Allah’ım! Bana ihsan ettiğin o büyük nimetinle, beni dûçâr eylediğin belâ ve musibetlerinle, bana verdiğin iyilik ve ihsanlarınla beni cennete koymanı senden dilerim. Allah’ım! Beni fadl, minnet ve kereminle cennete koy.

 

Dua No 151
HERHANGİ BİR İŞTE BAŞARI VE SEBAT DUALARI(2.Dua)

Okunuşu: Allahümme hır li uehter U.Vela teklini ala ihtiyari.
Anlamı: Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)
Dua No 150
HERHANGİ BİR İŞTE BAŞARI VE SEBAT DUALARI(1.Dua)

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri ue’l-azlmete ‘ale’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadeüke.Ve es’elüke Usanen sadikan ve kalben sellmen.Ve e’uzü bike min şerri ma ta’lemü.Ve es’elüke min Hayri ma ta’lemü.Ve estağfiruke mimma ta’lemü.
Anlamı: Allah’ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit serden sana sığmıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. (Tirmizi,De’avat,22)
Dua No 149
AHLAK GÜZELLİĞİ İÇİN OKUNACAK DUA

Okunuşu: Allahümme cennibni münkeratl’l-ahlakı ue’l-ehuai ve ue’l-esuai ve’l-edvai.
Anlamı: Allah’ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır. (İbn Hıbban, Ed’ıye, No: 960)
Dua No 148
KULAĞI ÇINLADIĞI ZAMAN OKUNACAK DUA

Okunuşu: Zekerallahu men zekeranı bihayrin.
Anlamı: Beni hayırla ananı Allah da ansın. (Gazali, İhya, 1/335)
Dua No 147
HZ. FÂTIMA’NIN DUASI

Anlamı: Ey hayy ve kayyûm olan Allah! Senin rahmetine sığınarak seni çağırıyorum. Beni, göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsime havale etme. Durumun tamamını benim için ıslâh et..
Dua No 146
ZALİM VE KÖTÜLERE KARŞI YARDIM DUASI

Okunuşu: Rabbi e’ınni ve la tu’ni ‘aleyye vensurni ve la tensur ‘aleyye vemkürli ve la temkür ‘aleyye vehdini ve yessirli’l-hüda vensurni ‘ala men beğa ‘aleyye. Rabbic’alni leke şekkaran, leke zekkaran, leke rahhaben, leke mıtva’an leke muhbiten, ileyke evvahen müniba. Rabbi tekabbel tevbeti, va’ğsil havbeti, ve ecib da’veti, ve sebbit hücceti, ve seddid lisanı, vehdi kalbi, veslül sehimete sadri.
Anlamı: Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimsen yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. (Tirmizi, De’avat, 114; İbn Hıbban, Ediye, No:947; İbn Ebi Şeybe, Dua, No: 29381)
Dua No 145
TEHLİKEYE DÜŞTÜĞÜ ZAMAN OKUNACAK DUA

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, uela havle uela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azım
Anlamı: Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. “Yüce ve ulu Allah’dan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur” dersen o hali senden uzaklaştırır. (Nevevi,Ezkar,110)
Dua No 144
HASAN BASRİ’NİN DUASI

Anlamı: Hamd, Allah’a özgüdür. Ey Rabbimiz, bizi yarattığın, bize rızk verdiğin, bize doğru yolu gösterdiğin, bize öğrettiğin, bizi sapkınlıktan kurtardığın, kederimizi giderdiğin için sana hamd ederiz. Bize, İslâm’ı ve Kur’ân’ı bağışladığın için sana hamd ederiz. Bize esenlik verdiğin, düşmanlarımızı bozguna uğrattığın, bize bol rızk verdiğin, bizi güvenlik içinde bir araya getirdiğin için sana binlerce hamd ve senalar olsun.
Ey Rabbimiz, bize eski, yeni, gizli, açık, özel ve genel olarak verdiğin nimetler için ve biz, diriyken, ölüyken, burada ve gayb âleminde iken verdiğin nimetlerin için sana hamd ederiz. Sen hoşnut oluncaya dek sana hamd ederiz. Sen hoşnut olduğunda da sana hamd ederiz.

 

Dua No 143
HERŞEYİN “EN HAYIRLISINI” İSTEME DUASI

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke hayra’l-mes’eleti ve hayrad-dü’ai ve hayra’n-necahi ve hayral ‘ameli ve hayres-sevabi ve hayra’l-hayati ve hayral-memati. Ve sebbitni ve sekkıl mevazini ve hakkık imanı verfe’deracati ve tekabbel salati veğfir hatieti ve es’elüked-deracati’l-’ula mine’l-cenneti. Allahümme inni es’elüke fevatiha’l-hayri ve havatimehü ve cevami’ahu ve evvelehu ve zahirahu ve batınehu ve’d-deracati’l-’ula mine’l-cenneti, âmin. Allahümme inni es’elüke hayra ma ati ve hayra ma ef’alü ve hayra ma a’malü ve hayra ma batane ve hayra ma zahera ved-deracati’l-’ula mine’l-cenneti, amin. Allahümme inni es’elüke en terfe’a zikri ve teda’a vizri ve tusliha emri ve tütahhira kalbi ve tuhsıne ferci ve tünevvira li kalbi ve teğfira li zenbi. Ve es’elüked-deracati’l-’ula mine’l-cenneti, amin. Allahümme inni es’elüke en tübarike lifi nefsi ve fi sem’i ve fi besari ve fi ruhi ve fi halki v fi huliki ve fi ehli ve fi mahyaye ve fi memati ve fi’ameli fetekabbel hasenati ve es’elüke’d-deracati’l-’ula mine’l-cenneti, amin.
Anlamı: Allah’ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazımı kabul eyle, günahımı bağışla. (Allah’ım!) Senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah’ım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki, açığı ve gizlisi ile her türlü hayın, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, tenasül uzvumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol, hayır ve hasenatımı kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. (Hâkim, De’avat, No: 1911)
Dua No 142
DERSLERİ ANLAMA (ÖĞRENCİLER) İÇİN DUALAR

Okunuşu: Allahümmerhamni biterki’l-maası ebeden ma ebkaytenı verhamnı en etekellefe mala yanını uarzuknı husnen nazarı fıma yurdike annLAllahümme bedıa’s-semauati ue’l-ardı zelcelali ve’l-ikrami ue’l-izzetilletı la tiıramü, es’elüke ya Allahü ya rahmanu bicelalike ve nuri ueehike en tulzime kalbi hıfza kitabike kema allemtenı uerzuknı en etlüvehu ale’n-nahuillezı yurdike annı.Allahümme bedia’s-semavati ue’l-ardı zelcelali ve’l-ikrami ve’l-ızzetilletı la türamu,es’elüke yaAllahu ya rahmanu bicelalike ve nuri vechike en tünevvire bikitabike basarı ve en tutlika bihı lisanı ve en tüferrice bihı an kalbi ve en teşraha bihı sadrı,ve en tümlie bihı bedeni, li ennehu la yuınunı ale’l-hakkı gayruke vela yu’tıhı illa ente vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim
Anlamı: Allah’ım! Beni hayatta bıraktığın sürece günahları terk ettirmekle bana merhamet eyle. Beni ilgilendirmeyen işleri bana yükleme.Seni razı edecek şeylere güzel bakmayı bana nasip eyle. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı,ey ulaşılmayacak kadar yüksek celal ve ihsan sahibi, ey Allah, ey Rahman! Celalin hürmetine, yüzünün nuru hürmetine, Kur’an’ı istediğin gibi ezberlememi nasip eyle. Seni razı edecek şekilde okumamı nasip eyle. Ey gökleri ve yeri yaratan celal ve ikram sahibi, ey ulaşılamayacak kadar yüksek izzet sahibi Allah’ım, ey Allah, ey Rahman! Celalin ve yüzünün nuru hürmetine kitabınla gözümü nurlandırmanı, dilimi çözmeni, kalbimi genişletmeni ve bedenimle onu yaşamamı isterim. Çünkü hakka karşı bana senden başkası yardım edemez, onu ancak sen verirsin. Güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu Allah’
Dua No 141
HZ. FATMA’NIN OKUDUĞU FAKİRLİK DUASI

Anlamı: Ey yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah’ım! Bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan yüce Allah… Ey Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’an-ı Kerim’i indiren, taneyi ve çekirdeği çıkaran yüce Rabbim! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi! Sen öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Bana borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip et.

 

Dua No 140
FİTNELERİN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK İÇİN DUA

Okunuşu: Allahümme feinni euzü bike min fitneti’n-nari ve azabi’n-nari,ve fitneti’l-kabri, ve azabi’l-kabri ve min şerri fitneti’l-ğina ve min şerri fitneti’l-fakri, ve euzü bike min şerri fitneti’l-mesıhi’d-deccal.Allahümmağsil hatayaye bimai’s-selci ve’l beredi, ve nakkı kalbi mine’l-hataya kema nekkayte’s-sevbe’l-ebyada mine’d- denesi ve baid beyni ve beyne hatayaye kema baette beyne’l-meşrıki ve’l-mağribi. Allahümme feinni euzü bike mine’l-keseli ve’l-herami ve’l-me’semi ve’l-mağrami.
Anlamı: Allah’ım! Cehennem fitnesinden ve cehennem azabından sana sığınırım. Kabir fitnesinden ve Kabir azabından sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Deccal Mesih fitnesinden sana sığınırım. Allah’ım! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Kalbimi hatalardan arıt, tıpkı beyaz çamaşırı kirden arıttığın gibi. Doğu ile batıyı birbirinden ne kadar uzaklaştırmışsan, benide günahlardan o kadar uzaklaştır. Allah’ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, günahtan ve borçtan sana sığınırım. (Müslim,3/2078)
Dua No 139
GÜÇ DURUMLARDA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Hasbünallahu ve ni’me’l-Vekil.
Anlamı: Allahu Teala bize yeterli bir yardımcı ve en büyük bir destektir.
Dua No 138
ŞEYTAN’IN VESVESESİNDEN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Okunuşu: Allahümmec’al fi kalbi nuren ve fi sem’l nuren ve fi basarı nuren ve fevki nuren ve tahti nuren vec’alni nura.
Anlamı: Allah’ım, kalbime, kulaklarıma, gözlerime, nurundan ihsan eyle, nurunla her tarafımı paklandır.
Dua No 137
ÜZÜNTÜLÜ DURUMLARDA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Allahümme inni abdüke vebnü abdike vebnü emetike nasiyeti bi yedlke madm fi hükmüke adlün fi kadaüke es’elüke bi külli’smin hüve leke semmeyte blhl nefseke ev enzeltehüfi kitabike ev allemtehu ehaden mln halkıke evlste’serte blhl fi ılmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-Kur’ane rabia kalbi ve nura sadri ve celae ğamml ve zehabe huznl ve hemmi.
Anlamı: Allah’ım! Ben Senin kulunum, kulunun oğluyum, hanım kulunun oğluyum, perçemim elinde, hükmün hakkımda geçerli, hakkımdaki kazan bir adalettir, zatına isim olarak seçtiğin veya kitabında indirdiğin veya mahlukatmdan herhangi bir kimseye öğrettiğin veya gayb ilminde kendi zatına tahsis ettiğin bütün isimlerinle senden Kur’an’ı gönlümün ilkbaharı, göğsümün nuru, tasamın cilası, kederimin ve hüznümün gidericisi yapmanı istiyorum. (İmam-ı Ahmed)

Dua No 136
GEÇİMİ ZORLAŞANIN OKUYACAĞI DUA

Okunuşu: Bismillahl ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddını bi kadaike ve barik lifima kuddlra li hatta la uhibbe ta’cile ma ahharte ve la te’hira ma accelte.
Anlamı: Canım, malım ve dinim konusunda her şeye Senin adınla başlarım. Allah’ım! Kaza ve hükmüne beni razı et ve bana takdir edileni bereketlendir ki, sonraya bıraktığının şimdi ve şimdi yaptığının sonra olmasını isteyip temenni etmeyeyim.
Dua No 135
ÜZÜNTÜ VE IZTIRAP HALLERİNDE OKUNACAK DUA

Okunuşu: La ilahe illaUahül-HaUmü’l-Kerim, la ilahe lllallahü’1-AUyyü’l-Azlm. La ilahe illallahu Rabbüssemavatl’s-seb’l ve Rabbü’l-arşi’l-Kerim.
Anlamı: Halim ve Kerim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce Allah’dan gayrı ilah yoktur. Yedi gök’ün ve yüce arşın sahibi Allah’dan başka ilah yoktur. (Buhari, Müslim)
Dua No 134
HZ. ÂİŞE’NİN DUASI

Anlamı: Ey Allah’ım! Ben senden hayrın tamamını, şu anda olanını, geleceğini, bildiğimi ve bilmediğimi talep ederim. Şerrin bütününden, şu anda olanında ve geleceğinden, bildiğimden ve bilmediğimden sana sığınırım. Senden cennet ve cennete yaklaştırıcı söz ve hareketleri isterim. Ateşten, ateşe yaklaştırıcı söz ve hareketlerden de sana sığınırım. Senin kulun ve resulün Muhammed (s.a.v.)’in senden istediği hayrı senden istiyorum. Kulun ve resulün Muhammed (s.a.v.) her neden sana sığınmışsa ben de aynı şeyin şerrinden sana sığınırım. Senden isteğim, bana herhangi bir işi takdir buyurduğun zaman onun neticesini doğrulukla sona erdirmendir.
Ey rahmet edenlerin en fazla rahmet edeni! Bütün bunları rahmetinden talep ederim!

 

Dua No 133
HER SIKINTIYI GİDEREN YEDİ AYETİ KERİME(7.Ayet)

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Fe in teuellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşi’l-azim.
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Eğer aldırmazlarsa de ki: “Bana Allah yeter! O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na dayanmaktayım ve O, o büyük arşın sahibidir!” (Tevbe, 129)
Dua No 132
HER SIKINTIYI GİDEREN YEDİ AYETİ KERİME(6.Ayet)

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ve lein seeltehüm men haleka’s-semauati ue’l-arda le yekulünnallah, kul eferaeytüm ma ted’une min dunülahi in eradeniyallahu bi durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetin, kul hasbiyallahu aleyhi yetevekkeli’l-mütevekkilun.
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Andoldun ki, onlara: ‘O gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye sorsan kesinlikle ‘Allah’tır’ diyeceklerdir. De ki: ‘Gördünüz ya, Allah’tan başka çağırdıklarınızı, eğer Allah bana bir keder dilerse, onlar O’nun vereceği kederi açabilirler mi? Ya da O, bana bir rahmet dilerse onlar O’nun rahmetini (engelleyip) tutabilirler mi?’ De ki: Allah bana yeter! Tevekkül edenler hep ona dayanır! (Zümer, 38)
Dua No 131
HER SIKINTIYI GİDEREN YEDİ AYETİ KERİME(5.Ayet)

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ma yeftehıllahü linnasi mir rahmetin fela mümsike leha, ve ma yümsikfe la mursile lehu mim ba’dih, ve hüve’l-azizü’l-hâkim.
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak kimse yoktur. Her neyi de tutar kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir. (Fatır, 2)
Dua No 130
HER SIKINTIYI GİDEREN YEDİ AYETİ KERİME(4.Ayet)

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ve ke eyyim min dabbetil la tahmilu rizkaha, Allahu yerzukuha ve iyyaküm ve hüve’s-semiu’l-âlim.
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Nice hayvanlar var ki, rızkını (yanında) taşıyamaz; Allah onlara da rızık veriyor, size de! O her şeyi işitendir, bilendir. (Ankebut, 60)
Dua No 129
HER SIKINTIYI GİDEREN YEDİ AYETİ KERİME(3.Ayet)

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. İnni tevekkeltü alallahl rabbi ve rabbiküm, mâ min dabbetin illa hüve ahlzüm bi nasıyatiha, inne rabbi ala sıratım müştekim.
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Her halde hem benim Rabbim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a (güvenip) dayanmışım. Hiç (bir) yerde bir debelenen (canlı) yoktur ki perçemini O tutmuş olmasın! Şüphe yok ki Rabbim doğru bir yol üzerindedir. (Hud, 56)
Dua No 128
HER SIKINTIYI GİDEREN YEDİ AYETİ KERİME(2.Ayet)

Okunuşu: Bismlüahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ve iy yemseskellahu bi durrinfela kaşife lehu illa hu ve iy yuridke bi hayrinfela radde llfadlih, yüsibü bihi mey yeşau min ıbadih, ve hüve’l-ğafuru’r-rahlm.
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ve eğer Allah sana bir keder dokunduracak olursa, onu O’ndan başka açacak yoktur; ve eğer O, sana bir hayır dilerse, o zaman da O’nun lütfunu reddedecek yoktur.O, lütfunu kullarından dilediğine nasib eder. O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.(Yunus,107)
Dua No 127
HER SIKINTIYI GİDEREN YEDİ AYETİ KERİME(1.Ayet)

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahlm. Kul ley yusibena illa ma keteballahu lena, hüue Meulana ve alallahi fel-yetevekkeli’l-mü’mlnun.
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Bize hiçbir zaman Allah’ın yazdığından başka bir şey ulaşmaz. O, bizim Mevlamızdır ve mü’minler onun için yalnız Allah’a dayanıp güvensinler! (Tevbe, 51)

Dua No 126
ELMALI HAMDİ YAZIR’IN YAKARIŞI

Anlamı: İlâhî, hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime kılavuz edindim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan, ben duyamam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, Yâr et bize erdirdiklerini.
Salat ve selâmlar, tahiyyat ve ikramlar, her türlü saygılar, asfîyanın başı, son Peygambere, O’nun mübarek nesline, dostlarına ve O’na tâbi olanlara olsun Ya Rab!

 

Dua No 125
TEMRE (SİĞİL) İÇİN OKUNACAK DUA(2.Dua)

Okunuşu: Bismillahi Allahümme müsağğira’l-kebiri ve mükebbira’s-sağiri sağğirma bi.
Anlamı: Büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah’ım! Bu bendekini (siğilleri) küçült.
Dua No 124
TEMRE (SİĞİL) İÇİN OKUNACAK DUA(1.Dua)

Okunuşu: Em ebremu emran feinna mübrimün. (Zuhruf, 79)
Anlamı: Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.
Dua No 123
GÖZÜ RAHATSIZ OLAN İÇİN OKUNACAK DUA

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke ve eteveccehü bi-nebiyyike muhammedin nebiyyi’r -rahmeti ya Muhammedi! inni teveccehtü bike ila Rabbifi haceti hazihi U tukda, Allahümme feşeffi’hü fiyye.
Anlamı: Allah’ım, rahmet peygamberi nebin Muhammed’e tevessül ederek senden diliyor, Sana yöneliyorum. Ya Muhammed, seni şefi edinip bu hacetim için Rabbime teveccüh ettim. (Ta ki yerine getirilsin). İlahi, hakkımda Habibinin şefaatini kabul buyur.
Dua No 122
SITMA HASTALIĞINA OKUNAN DUA

Okunuşu: Bismillahi’l-kebir. Neuzü billah’il-azimi min şerri ırkın ne’arin ve min şerri harri’n-nar.
Anlamı: Büyük olan Allah’ımın adıyla. Fitne ve fesada çalışarak kanı kaçmış damarın ve ateşin hararetinin şerrinden Azim olan Allah’a sığınırız. (Tirmizi)
Dua No 121
YARASI OLANIN OKUYACAĞI DUA

Okunuşu: (Allahümme musağğire’l-kebır ve mükebbire’s-sağır,sağğir mabı)
Anlamı: Ey büyüğü küçülten, küçüğü büyülten Allah’ım! Bende olan bu şeyi küçült.
Dua No 120
PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)İN AĞRI İÇİN OKUDUKLARI DUA

Okunuşu: Euzü bi-izzetillahi ve bi-kudretihi min şerri ma ecidü ve uhaziru.
Anlamı: Hissettiğim ve çekindiğim şeyin şerrinden Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım. (Müslim)
Dua No 119
PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)?İN HASTALIKLAR İÇİN OKUDUKLARI BAZI DUALAR(2.Dua)

Okunuşu: Cibril (a.s.): “Bismillah, erkike min külli şey’in yü’zlke, ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike, Bismillahi erkike.”oku buyurdu.
Anlamı: Allah’ın adıyla seni rahatsız eden herşeyden, her türlü kötü nefisten ve kem gözden, sana koruma diliyorum. Allah sana şifa versin. Sana Allah’ın adıyla koruma diliyorum.
Dua No 118
PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)?İN HASTALIKLAR İÇİN OKUDUKLARI BAZI DUALAR(1.Dua)

Okunuşu: Bismillahi yübrike min külli daln yeşfike ve min şerri hasidln Iza hased, ve min şerri külli zi ayn.
Anlamı: Allah’ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin. Haset ettiği zaman hasetçinin ve bütün nazarı değen kimselerin şerrinden korusun.
Dua No 117
(DUA-İ KERB) SIKINTI HALİNDE OKUNACAK DUA

Okunuşu: Allahümme rahmeteke ercü fela teklini ila nefsi tarfete aynin ve asilh li şani küllehu la ilahe illa ente.
Anlamı: Allah’ım rahmetini umarım. Göz açıp yumuncaya kadar bile olsa, beni nefsime bırakma (helak olurum). Bütün işlerimi düzenleyiver ki, Senden gayrı (iltica edilecek) ilah yoktur, ancak Sen varsın!

Dua No 116
HZ. ZEKERİYA’NIN DUALARINDAN, EVLAT İSTEYEN KİŞİNİN OKUYACAĞI DUÂ

Anlamı:Ey Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. (Hayırlı bir evlat nasip et) Sen varislerin en hayırlısısm. (Enbiya/89)

Ey Rabbim, bana kendi yanından (lütuf ve kereminle) tertemiz ve mübarek bir çocuk ihsan et. Şüphe yok ki sen duayı işiten (ve kabul eden)sin. (Al-i İmran/38)

Ey Rabbim, bana salih kullarından olan bir çocuk ihsan et. (Saffat/100)

 

Dua No 115
Hz. İbrahim’in Duası

Anlamı: Ey Allah’ım! Bu yepyeni bir gündür. Bu bakımdan bugünü benim için ibadetle aç, mağfiret ve rızanla kapat. Bugün de bana, nezdinde kabul olunacak haseneyi ihsan eyle. O haseneyi geliştir ve benim için onu kat kat çoğalt ve bugün de işleyeceğim günahlarım için beni affet. Çünkü çok affeden ve her çeşit nimetlerle kullarına ihsanda bulunan, kullarını çok fazla seven, daha istemezden önce onların isteklerini bilip takdir eden sensin.

 

Dua No 114
Veysel Karani’nin Duası

Anlamı: Allah’ım, sen Rabbim’sin, ben kulunum. Sen Halik ben mahlukum. Sen rızk veren, ben rızıklanan. Sen sahip, ben sahiplenen; sen şerefli, ben şerefsiz; sen zengin, ben fakirim. Sen diri, ben ölüyüm. Sen Bâki, ben fâniyim. Sen kerem sahibi, ben keremsizim. Sen iyilik yapan, ben kötülük yapanım. Sen bağışlayan, ben günah işleyenim. Sen büyük, ben küçüğüm. Sen kuvvetli, ben zayıfım. Sen veren, ben dilenenim. Sen emniyetli, ben emniyetsizim. Sen cömert, ben ise miskinim. Sen kabul eden, ben duâ edenim. Günahlarımı bağışla, beni azarlama, beni rahmetine ulaştır, ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

 

Dua No 113
İbrahim Ethem’in Duası

Anlamı: Rabbim! Sen fazilet sahibisin. İnsanlara sınırsız verensin. Ben hatalarla doluyum, affet beni! Senin hakkında şöyle düşünürüm: Derim ki; Rabbim beni bağışla. Bu duâm gerçek olsun. Bağışla beni, ne olur! Bana azap etme. Ben kabul ediyorum. Evet, nefsime ilân ettim günahlarımı. İnsanlar beni iyi birisi sanıyor. Hâlbuki sen beni affetmezsen insanların en kötüsüyüm Ya Rabbi! Senin isyankâr kulun sana geldi işte. Günahlarını da kabul ediyor. Bütün bu günahlarıma rağmen sen beni affedersen senin şanındandır. Bunu beklerim. Beni kovarsan peki kime sığınırım? Bütün günahlarım için duâ ediyorum. Eğer ihlâsım varsa, iyi niyetle yaptığım bütün tövbeleri kabul et, kurtar beni! Ey yardım isteyenlerin sığınağı! Sana sığındım. O zor günde, herkesin alnından tutulduğu o günde sen beni bağışla. Beni terk etme.

 

Dua No 112
Hz. Ömer’in duası

Anlamı: Allah’ım! Beni izzetinle ansızın yakalamandan yahut gaflette bırakmandan veya gafillerden kılmandan sana sığınırım. Allah’ım! Benim amelimi salih kıl, kendin için onu halis kıl ve başkası için onda hisse koyma. Allah’ım! Beni iyiler arasında öldür, beni kötülerden kılma, beni ateş azabından koru. Beni, iyiler arasına kat. Allah’ım! Bana sağlık ver ve beni bağışla. Allah’ım! Bana kendi yolunda şehit düşmeyi ve Peygamberi’nin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

 

Dua No 111
Hz. Aişe’nin Duası

Anlamı: Ey Allah’ım! Ben senden hayrın tamamını, şu anda olanını, geleceğini, bildiğimi ve bilmediğimi talep ederim. Şerrin bütününden, şu anda olanın da ve geleceğinden, bildiğimden ve bilmediğimden sana sığınırım. Senden cennet ve cennete yaklaştırıcı söz ve hareketleri isterim. Ateşten, ateşe yaktırıcı söz ve hareketlerden de sana sığınırım. Senin kulun ve Resulün Muhammed (s.a.v.)’in senden istediği hayrı senden istiyorum. Kulun ve resulün Muhammed (s.a.v.) her neden sana sığınmışsa, ben de aynı şeyin şerrinden sana sığınırım. Senden isteğim, bana herhangi bir işi takdir buyurduğun zaman onun neticesini doğrulukla sona erdirmendir. Ey rahmet edenlerin en fazla rahmet edeni! Bütün bunları rahmetinden talep ederim…

 

Dua No 110
İmam-ı Azam’ın duası

Anlamı: O yüceler yücesine isyan ettim, günahlar içine düştüm. Biliyorum, yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir. O çok merhametli olandır. O bağışlayandır. Allah, herşeye gücü yetendir. Kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey Mennan! İstemeden de veren, kul sıkışmasa da veren sadece sensin. Ey beni yaratan! Bak senin için gözlerim yaşarıyor. Senin için ağlıyorum. Sen de tövbemi kabul et. Hatalarımı bağışla. Ya Rabbi! Isyanıma, nefsime mağlup oldum. Bilemiyorum ki, bunun sonucunda kurtulacak mıyım, yoksa helak mı olacağım? Evet, evet. Günahlarım günden güne artıyor. Diğer yandan ömrüm günden güne azalıyor, farkındayım. Sana yöneldim Allah’ım. İşte şimdi ölüm yatağında insanların önünde uzanmışım. Bu zayıf kuluna merhamet et, ey merhamet edicilerin sahibi…

 

Dua No 109
Mevlana’nın DUASI

Anlamı: “Dua bir dua olmaz Rabbim, ruhum görmese seni yüz yüze, ezanla çağırıldığı zaman, yüzüm dönük Kabe’ye kılarım namazımı, sadece senin güzelliğin için kılarım. Boş hareketler, boş sözler, bir ikiyüzlü namazı, ölgün ve sıradan… Utanırım namazımdan Rabbim, basbayağı utanç duyarım. Gözlerimi artık sana kaldıramam, o cesareti kendimde bulamam. Namaza cesaret için, melek olmak gerekirdi. Bense sürgünüm, düşkünüm, sapkınım. Rabbim, namazım sana erişemiyor. Yine de kılıyorum, kılmalıyım, çünkü gönlümdeki acıyı dile getirmeliyim. Senden yoksun kalınca kalbimin nasıl acıdığını sana anlatmalıyım. Bana acı Rabbim, bana merhamet ve nazar eyle, ey Rabbim! Bana lütfeyle…”

 

Dua No 108
Peygamberimiz’in (s.a.v.) Hz. Ebubekir’e öğrettiği dua

Anlamı: Allah’ım, Peygamberin Muhammed, dostun İbrahim, sırdaşın Musa, kelime ve ruhundan olan İsa hürmetine, Musa’ya inen Tevrat, İsa’ya inen İncil, Davut’a inen Zebur, Muhammed’e (s.a.v.) inen Kur’an hürmetine, bütün Peygamberlerine verdiğin vahiy hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, senden isteyenlere verdiklerin; fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidayete ulaştırdığın kimseler hürmetine, Kuran-ı Kerim’de olan Samed, Ehad ve Tahir isimlerinin hürmetine, gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine, azamet ve kibriyan ve Zatı’nın nuru hürmetine, senin kuvvet ve kudretinle Kuranı Kerim’i okuyup anlamamı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Ey merhametlilerin en merhametlisi… (İhya, 1, 911: İbn Hibab’dan)

 

Dua No 106
Gafletten Allah’a siginmak için bir Dua

Okunuşu:Hz. Peygamber (s.a.v.) gafletten Allah’a siginmak için söyle dua ederdi; “Allahim! Kati kalplilikten, gafletten, fakirlikten, zilletten ve zavalliliktan sana siginirim.”
HZ. PEYGAMBER’DEN (S.A.V.) BIR HATIRLATMA:
Peygamberimiz söyle buyurdu: “Her peygamberin kabul edilecek bir duasi vardir. Hepsi de acele edip bu duasini dünyada yapmistir. Ben ise duami kiyamet gününde ümmetime sefaat etmek üzere erteledim. Ümmetimden Allah’a sirk kosmadan vefat eden herkes insallah bu sefaate ulasacaktir. (Buhari, Tevhid, 31, Ibn Mace, Zühd, 37)

Dua No 57
Salih Mü’minlerin Dualari (1.Dua)

Okunuşu:”Allahumme rabbena atina fi’ddünya haseneten v’fil ahireti hasene- ten v’kina azabennar”
Anlamı:”Ey Rabbimizî Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver; ahrette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ates azabindan koru!” (Bakara, 2/201)
Dua No 58
Salih Mü’minlerin Dualari (2.Dua)

Okunuşu:”La yükellifu’llahu nefsen illa vusaha lehe ma kesebet rabbena la tua gizna in’nesina ev egta-na rabbina vela tuhmil aleyna isran kema hameltehu ala’llezine min kablina rabbena vela tuhammilna ma la ta’kate lena bihi v’afuanna ve-gfilena ente mevlana fe’nsurna ala Ikevmi-lkafirin.”
Anlamı:”Ey Rabbimiz, eger unuttuk ya da yanildiysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yükledigin gibi agir yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyecegi yükü de yükleme! Bagisla bizi, magfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamiz, kâfir kavimlere karsi yardim et bize.” (Bakara, 2/286)
Dua No 59
Ahlak Güzelligi Için Okunacak Dua

Okunuşu:”Allah’im! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü islerden ve ayip seylerden beni uzaklastir.”(Ibn Hibban, Ed’iye, No: 960)
Anlamı:”Allahümme cennibni münkerati’l-ahlaki ve’l-ehvai ve ve’l-esvai ve’l-edvai.”
Dua No 60
Günahtan Arinmak Için Dua

Okunuşu:”Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyüha ve mevlaha.”
Anlamı:”Allah’im! Nefsime takvasini ver ve nefsimi (hertürlü kötü seylerden) temizlemen temizleyenlerin en hayirlisisin. Sen nefsimin dostu ve mevlasisin.” (Müslim,Dua,73)
Dua No 61
Ahiret Aleminin Hayirli Olmasi Için

Okunuşu:”Allahümme inna nes’elüke mucibati rahmetike ve azaime megfi- ratike ve’s-selamete min külli ismin ve’l-ganimete min külli birrin ve’l-fevze bi’l- cenneti ve’n-necate bi-avnike mine’n-nar.”
Anlamı:”Allah’im! Rahmetinin gereklerini, magfiretinin sürekliligini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayi, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardiminla cehennem atesinden kurtulmayi istiyorum.” (Hakim, De’avat, No: 1925)
Dua No 62
Islerin Düzene Girmesi Için Okunacak Dua

Okunuşu:”Allahümme ahsin akibetena fi’l-umuri külliha ve ecirna min hizyi’d-dünya ve azabi’l-ahireti.”
Anlamı:”Allah’im! Bütün islerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabindan koru.” (Ibn Hibban, Ed’iye, No:949; el- Heysemi,Ed’iye,33,No: 17390)
Dua No 63
Fitnelerin Serrinden Allah’a Siginmak Için Dua

Okunuşu:(Allahümme feinni euzü bike min fitneti’n-nari ve azabi’n-nari,ve fitneti’l-kabri, ve azabi’l-kabri ve min serri fitneti’l-gina ve min serri fitneti’l- fakri, ve euzü bike min serri fitneti’l-mesihi’d-deccal.Allahümmagsil hatayaye bimai s-selci ve’l beredi, ve nakki kalbi mine’l-hataya kema nekkayte’s-sevbe’l- ebyada mine’d-denesi ve baid beyni ve beyne hatayaye kema baette beyne’l- mesriki ve’l-magribi.Allahümme feinni euzü bike mine’l-keseli ve’l-herami ve’l- me’semi ve’l-magrami).
Anlamı:”Allah’im! Cehennem fitnesinden ve cehennem azabindan sana siginirim. Kabir fitnesinden ve Kabir azabindan sana siginirim. Zenginlik fitnesinin serrinden ve fakirlik fitnesinin serrinden sana siginirim. Deccal Mesih fitnesinden sana siginirim. Allah’im! Hatalarimi kar ve dolu suyu ile yika. Kalbimi hatalardan arit, tipki beyaz çamasiri kirden arittigin gibi. Dogu ile batiyi birbirinden ne kadar uzaklastirmissan, benide günahlardan o kadar uzaklastir. Allah’im! Tembellikten, ihtiyarliktan, günahtan ve borçtan sana siginirim.” (Müslim,3/2078)
Dua No 64
Herseyin “En Hayirlisini” Isteme Duasi

Okunuşu:”Allahümme inni es’elüke hayra’l-mes’eleti ve hayrad-dü’ai ve hayra’n-necahi ve hayral ameli ve hayres-sevabi ve hayra 1-hayati ve hayral- memati. Ve sebbitni ve sekkil mevazini ve hakkik imani verfe’deracati ve tekabbel salati vegfir hatieti ve es’elüked-deracati’l-’ula mine’l-cenneti. Allahümme inni es’elüke fevatiha’l-hayri ve havatimehü ve cevami’ahu ve evvelehu ve zahirahu ve batinehu ve’d-deracati’l-’ula mine’l-cenneti, âmin. Allahümme inni es’elüke hayra ma ati ve hayra ma ef’alü ve hayra ma a’malü ve hayra ma batane ve hayra ma zahera ved-deracati’l-’ula mine’l-cenneti, amin. Allahümme inni es’elüke en terfe’a zikri ve teda’a vizri ve tusliha emri ve tütahhira kalbi ve tuhsine ferci ve tünevvira li kalbi ve tegfira li zenbi. Ve es’elüked- deracati’l-’ula mine’l-cenneti, amin. Allahümme inni es’elüke en tübarike li fi nefsi ve fi sem’i ve fi besari ve fi ruhi ve fi halki v fi huliki ve fi ehli ve fi mah- yaye ve fi memati ve fi ameli fetekabbel hasenati ve es’elüke’d-deracati’l-ula mine’l-cenneti, amin.”
Anlamı:”Allah’im! Senden istenen seylerin hayirlisini, duanin hayirlisini, kurtulusun hayirlisini, islerin hayirlisini, sevabin hayirlisini, hayatin hayirlisini, ölümün hayirlisini istiyorum. Beni dinimde sabit kil, mizanda sevaplarimin agir gelmesini nasip eyle, imanimi gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazimi kabul eyle, günahimi bagisla. (Allah’im!) Senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah’im! Senden benim için hayirlari açmani, islerimin hayirla sonuçlanmasini, önceki, açigi ve gizlisi ile her türlü hayiri, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’im!) Duami kabul eyle. Allah’im! Senden gelecekte olacak seylerin hayirli olanlarini, yaptiklarimin hayirlisini, gizli seylerin hayirlisini, açik olan seylerin hayirlisini ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’im!) Duami kabul eyle. Allah’im! Senden sanimi yükseltmeni, günahlarimi silmeni, islerimi islah etmeni, kalbimi temizlemeni, tenasül uzvumu korumani, kalbimi nurlandirmani, günahimi bagislamani ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’im!) Duami kabul eyle. Allah’im! Senden nefsim, kulagim, gözüm, ruhum, yaratilisim ve ahlakim, ailem, hayatim ve ölümüm ve islerim hakkinda benden razi ol, hayir ve hasenatimi kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’im!) Duami kabul eyle.” (Hâkim, De’avat, No: 1911)
Dua No 65
Hayirli Bir Iman Için Dua

Okunuşu:(Allahümme teveffeni maa’l-ebrar, vela tuhlifni fi’l-esrar, ve elhikni bi’l-ahyar)
Anlamı:”Allah’im! Canimi iyilerle beraber al,beni kötülerin içinde birakma ve beni ermisler zümresine ilhak eyle.”
Dua No 66
Hz. Muhammed (S.A.V)’in Istedigini Isteme Duasi

Okunuşu:”Allahümme inna nes’elüke min Hayri ma se’eleke minhü nebiyyü- ke Muhammedün (s.a.v.) Ve ne’uzü bike min serri meste’aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.). Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belagu ve la havle ve la kuvvete illa billâh.”
Anlamı:”Allah’im! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Senden istedigi hayirli seyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sigindigi seylerden biz de Sana siginiyoruz. Sen yardim istenilensin, dualar ancak sana ulasir, dualari sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardir.” (Tirmizi, De’avat, 94)

Dua No 67
Yangin ve Afetlerden Korunma Duasi

Okunuşu:”Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbu 1-arsi’l-azimi la havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azimi masaallahü kane ve ma lem yesau lem yekûn a lemu ennallahe ala külli sey’in kadirun ve en- nallahe kad ehate bi külli sey’in ilmen ve ahsa külle sey’in adeda, Allahümme inni euzübike min serri külli nefsin ve min serri külli dabbetin ente ahizün binasiyeti- ha inne rabbi ala siratin müstakim.”
Anlamı:”Allah’im! Sen, benim Rabbimsin. Senden baska ilah yoktur. Sana güvendim, Sen o muazzam arsin sahibisin. Yüce ve kudretli Allah’tan baska siginacak kimse yoktur. Allahu Teala ne dilerse o olur, her kudret ve kuvvet Onun elindedir. O her seyi bilir ve her seyin sayisini bilir. Allah’im, her kötü mahlûktan, hayvandan ve her afetten Sana siginirim. Her seyin idaresi yed-i kudretindedir. Allah’im, beni Senin dogru ve hak yolundan ayirma.”
Dua No 68
Deprem, Yangin, Sel gbi Afetlerden Korunmak Için Okunacak Dualar (1.Dua)

Okunuşu:”Bismillahi ellezi la yedurru maasmihi sey un fi’l-ardi ve la fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-âlim.”
Anlamı:”Siginirim o Allah’in adina ki, yerde ve gökte hiçbir sey O’nun adina siginana zarar veremez. O (yalvaranin iniltisini) isitici ve (halini) bilicidir.” (Ebu Davud)
Dua No 69
Deprem, Yangin, Sel gbi Afetlerden Korunmak Için Okunacak Dualar (2.Dua)

Okunuşu:”Allahümmahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an simali ve min fevki ve euzü bi azametike en ugtale min tahti.”
Anlamı:”Alla im, beni önümden, arkamdan, sagimdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklere karsi koru. Altimdan bir kötülük gelmesinden (yarilip içine düsmekten) Senin azametine siginirim.” (Ebu Davud)
Dua No 70
Atesten ve Bilinmeyen Beladan Allah’a Siginma Duasi

Okunuşu:”Allahüme inni es’elüke minel-hayri küllihi ‘acilihi ve acilihi ma alimtü minhu ve ma lem a lem. Ve e’uzü bike mine s-serri küllihi acilihi ve acilihi ma alimtü minhü ve ma lem a lem ve es’elüke’l-cennete ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amelin. Ve e’uzü bike minen-nari ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amelin. Ve es’elüke hayra ma se’eleke abdüke ve Rasulüke Muhammedün (s.a.v.). ve e’uzü bike min serri meste’aze bike minhü abdüke ve Rasulüke Muhammedin (s.a.v.). Ve es’elüke ma kadayte li min emrin en tec’ale akibetehu rusden.”
Anlamı:”Allah’im! Bildigim ve bilmedigim, hemen verdigin veya daha sonra verdigin (dünya ve ahiretin) her türlü hayrini Senden istiyorum. Bildigim ve bilmedigim, hemen verdigin veya daha sonra verdigin (dünya ve ahiretin) her türlü serrinden Sana siginiyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklastiracak sözleri ve isleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklastiracak olan sözlerden ve islerden Sana siginiyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in istedigi seyleri Senden istiyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sigindigi seylerden ben de Sana siginiyorum. Hakkimda hükmettigin islerin sonucunu hayir yapmani istiyorum.” (Hâkim, De’avat, No: 1914; bk. Ibn Hibban, Ed’iye, No: 869; îbn Ebi Seybe, Dua, No: 29336)
Dua No 71
Tehlikeye Düstügü Zaman Okunacak Dua

Okunuşu:(Bismillahirrahmanirrahim, vela havle vela kuvvete illa billahi’l- aliyyi’l-azim)
Anlamı:”Rahman ve rahim olan Allah’in adiyla.Yüce ve ulu Allah’dan baska güç ve kuvvet sahibi yoktur” dersen o hali senden uzaklastirir” (Nevevi,Ezkar, 110)
Dua No 72
Dersleri Anlama (Ögrenciler) Için Dua

Okunuşu:(Allahümmerhamni biterki’l-maasi ebeden ma ebkayteni verhamni en etekellefe mala yanini varzukni husnen nazari fima yurdike anni.Allahümme bedias- semavati ve’l-ardi zelcelali ve’l-ikrami ve’1-izzetilleti la türamü, es’elüke ya Allahü ya rahmanu bicelalike ve nuri vechike en tulzime kalbi hifza kitabike kema allemteni ver- zukni en edüvehu ale’n-nahvillezi yurdike anni.Allahümme bedias-semavati ve’l-ardi zelcelali ve’l-ikrami ve’1-izzetilleti la türamu,es elüke ya Allahu ya rahmanu bicelalike ve nuri vechike en tünevvire bikitabike basari ve en tutlika bihi lisani ve en tüferrice bihi an kalbi ve en tesraha bihi sadri,ve en tümlie bihi bedeni, li ennehu la yuinuni ale’l- hakki gayruke vela yu’tihi illa ente vela havle vela kuvvete illa billahi!-aliyyi’l-azim)
Anlamı:”Allah’im! Beni hayatta biraktigin sürece günahlari terk ettirmekle bana merhamet eyle. Beni ilgilendirmeyen isleri bana yükleme.Seni razi edecek seylere güzel bakmayi bana nasip eyle. Ey göklerin ve yerin yaraticisi,ey ulasilmayacak kadar yüksek celal ve ihsan sahibi, ey Allah, ey Rahman! Celalin hürmetine, yüzünün nuru hürmetine, Kurani istedigin gibi ezberlememi nasip eyle. Seni razi edecek sekilde okumami nasip eyle. Ey gökleri ve yeri yaratan celal ve ikram sahibi, ey ulasilamayacak kadar yüksek izzet sahibi Allah’im, ey Allah, ey Rahman! Celalin ve yüzünün nuru hürmetine kitabinla gözümü nurlandirmani, dilimi çözmeni, kalbimi genisletmeni ve bedenimle onu yasamami isterim. Çünkü hakka karsi bana senden baskasi yardim edemez, onu ancak sen verirsin. Güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu Allah’
Dua No 73
Kulagi Çinladigi Zaman Okunacak Dua

Okunuşu:”Zekerallahu men zekerani bihayrin”
Anlamı:”Beni hayirla anani Allah da ansin.” (Gazali, ihya, 1/335)
Dua No 74
Birçok Derde Deva Olan Dua

Okunuşu:(Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi, ve’l-hazeni ve euzü bike mine’l-aczi ve’l keseli, ve euzü bike mine’l-cübni, ve’l-buhli ve euzü bike min galebeti’d-deyni ve kahri’r-ricali)
Anlamı:”Ey Allah’im! Elem ve kederden, saskinliktan sana siginirim. Acizlikten, tembellikten, bikkinliktan da sana siginirim. Korkaklik ve cimrilikten de sana siginirim. Allah’im! Borç altinda ezilmekten, adamlarin kahrindan (insanlarin nefsimi kullanmasindan ve onlara maglup olmaktan da sana siginirim).”
Dua No 75
Tembellikten Kurtulmak için Dua

Okunuşu:(Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l aczi ve’l keseli ve’l-cübni ve’l-buhli ve dalai’d-deyni ve galebeti’r-ricali)
Anlamı:”Allah’im! Hüzünden, kederden, acizlikten, tembellikten, korkakliktan, cimrilikten, borç baskisindan ve insanlarin kahrina ugramaktan sana siginirim.” (Buhari,7/159)
Dua No 76
Kabir Azabindan Korunmak Için Dua

Okunuşu:”Allahümme inni euzü bike mine’l-küfri ve’l-fakri ve azabi’l-kabri.”
Anlamı:
“Allah’im! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabindan Sana siginirim.”
Dua No 77
Günahlardan Arinma Duasi

Okunuşu:”Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ve la yagfiru’z zunube illa ente fagfirli magfireten min indike inneke ente’l-gafuru’r-rahim.
Anlamı:”Allah’im ben kendime çok zulmettim. Senden baska günahi bagislayan yoktur. Senden magfiret diliyorum. Sen merhamedi ve bagislayicisin.”
Dua No 78
Giybet veya Iftira Günahindan Korunma Duasi

Okunuşu:”Allahümmagfirli ve limenigtebtühu ve livalideyye ve lil mu minine ve’l-mu minati yevme yekumu’l-hisab. Bi rahmetike ya erhame’r-rahimin.”
Anlamı:”Allah’im; hesap gününde (Ruz-i Mahserde) beni ve hakkinda iftira ettigim veya kötü söz söyleyip çekistirdigim kimseyi, anne ve babami ve bütün müminleri affeyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi..”
Dua No 79
Peygamberimizin Maclisten ayrilirken Okudgu Magfiret Duasi

Okunuşu:Sübhanekallahümme Rabbi ve bi hamdike, la ilahe illa ente estagfi- rüke ve etubü ileyk.
Anlamı:Yüce Allah’im, her an Seni anar ve Sana sükür vazifemizi eda ederiz. Zira Senden baska ilah yoktur. Senden af ve magfiret diler tevbe ederiz.
Dua No 80
Imani Güçlendiren Dua

Okunuşu:”El-hamdü lillahi ale’l-iman. El-hamdü lillahi ale’l- Islam. El-hamdü lillahi ale’l-ihsan. El-hamdü lillahillezi cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatü vesselam.”
Anlamı:”Allahu Teala’nin bize lütfettigi iman ve Islam’a ve bu büyük ihsana sükürler olsun. -Bizi Muhammed Aleyhissalatü vesselam’in ümmetinden kilan- Allahu Teala’ya hamd olsun.”
Dua No 81
Namazdan Sonra Okunan Iman Duasi

Okunuşu:”Rabbena la tüzig kulubena bade iz hedeytena ve heblena mil le- dünke rahmeten inneke ente’l-Vehhab.”
Anlamı:”Allah’im, Sen bizleri dogru yola sevkedip imana muvaffak kildiktan sonra kalplerimizi batil ve kötü yola saptirmaktan koru ve bizlere ilahi katindan rahmet ihsan eyle, zira Sen ihsani bol ve bagislayicisin.” (Al-i îmran, 8)
Dua No 82
Ölüm Aninda Imanli Gitmek için Okunacak Dua

Okunuşu:”La ilahe illallahu’l-mevcudu bi-külli zeman. La ilahe illallahu’l -mabudu bi-külli mekân. La ilahe illallahu’l-ma’rufu bi-külli ihsan. La ilahe
Anlamı:”Allah’tan baska ilah yoktur. O, yüce Allah her zaman var olmustur. Allah tan baska ilah yoktur. O, yüce Allah ki her mekânda sadece ona ibadet edilir. Allah tan baska ilah yoktur. O her iyiligin sahibidir. Allah’tan baska ilah yoktur. O, her lisanla zikredilendir. Allah’tan baska ilah yoktur. O, her an yeni bir isle ve yaradilisla mesguldür. Allah’tan baska ilah yoktur. Seytanin serrinden ve imanin kaybedilmesinden sadece ona siginilir. Ey ihsani hep var olan, ey bagislayan ve magfiret sahibi olan. Senin rahmetinle Sana siginiriz ey Rahman salât ve selam efendimiz Hz. Muhammed Mustafa ya (s.a.v.) olsun.. Ey Allah. Ey Allah…
Dua No 83
Üzüntü ve Iztirap Hallerinde Okunacak Dua

Okunuşu:”La ilahe illallahu 1-Halimu 1-Kerim, la ilahe ülallahu 1-Aliyyü’1-Azim. La ilahe illallahu Rabbüssemavati’s-seb’i ve Rabbu 1-arsi’l-Kerim.”
Anlamı:”Halim ve Kerim olan Allah’tan baska ilah yoktur. Yüce Allahu Teala’dan gayri ilah yoktur. Yedi gök un ve yüce arsin sahibi Allahu Teala’dan baska ilah yoktur.” (Buhari, Müslim)
Dua No 84
Geçimi Zorlasanin Okuyacagi Dua

Okunuşu:”Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi kadaike ve barik li fima kuddira li hatta la uhibbe tacile ma ahharte ve la te’hira ma accelte.”
Anlamı:”Canim, malim ve dinim konusunda her seye Senin adinla baslarim. Allah’im! Kaza ve hükmüne beni razi et ve bana takdir edileni bereketlendir ki, sonraya biraktiginin simdi ve simdi yaptiginin sonra olmasini isteyip temenni etmeyeyim.”
Dua No 85
Seytan’in Vesvesesinden Kurtulmak Için Okunacak Dua

Okunuşu:”Allahümmec’al fi kalbi nuren ve fi sem’i nuren ve fi basari nuren ve fevki nuren ve tahti nuren vec’alni nura.”
Anlamı:”Allah’im, kalbime, kulaklarima, gözlerime, nurundan ihsan eyle, nurunla her tarafimi paklandir.”
Dua No 86
Evhama (Ürpertiye) Karsi Dua

Okunuşu:”Amentü billahi ve rusülihi hüve’l-evvelü ve’l-ahirü ve’z-zahirü ve’l- batinü ve hüve bi külli sey’in âlim.”
Anlamı:”Evveli ve ahiri olmayan, zahir ve batin olan ve her seyi bilen Allahu Teala’yave Onun Peygamberlerine inandim.”

Dua No 87
Tehlikeyle Karsi Karsiya Kalindiginda Okunan Dua

Okunuşu:”Bismillahirrahmanirrahim.
La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim. Allahümme iyyake na büdü ve iyyake neste’in.”
Anlamı:”Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

Yüce ve kudretli Allah’tan baska hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Allah’im! Sadece Sana ibadet ederiz ve sadece Senden yardim dileriz.”

 

Dua No 88
Korkuya Karsi Okunacak Dua

Okunuşu:”Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihi ve ikabihi ve serri iba- dihi ve min hemezati s-seytani ve euzü bike rabbi en yahdurun.”
Anlamı:”Allah’in gazabindan, Allah’in cezasindan, kullarinin serrinden ve seytanlarin çarpmalarindan Allah’in tam olan kelimelerine siginirim. Rabbim, bana gelmelerinden Sana siginirim.”
Dua No 89
Kötülüklerden Kurtulma Duasi

Okunuşu:”Elhamdülillahi ala külli halin, rabbi euzü bike min hali ehli’n-nar.”
Anlamı:”Allah’im bulundugum duruma sükürler olsun. Ya Rabbi! Beni cehennem ehlinin yaptiklari kötülüklerden ve isledikleri günahlardan koru.”
Dua No 90
Her Türlü Hastalik Için Dua

Okunuşu:”Allahümme inni es’elüke’l-afiyete fi’d-dünya ve’l-ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur av- rati ve amin rav’ati. Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an simali ve min fevki ve e’uzü bi-azametike en ugtale min tahti. Allahümme ag- nini bi’l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilmi ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilni bi’l- afiyeti.”
Anlamı:”Allah’im, Senden dünyada ve ahirette huzur ve saglik isterim. Allah’im, Senden, dinim, dünyam, çoluk çocugum ve malim için af ve afiyet isterim. Allah’im, ayiplarimi kapat, beni korkularimdan güvene kavustur. Allah’im, beni, önemden, arkamdan, sagimdan, solumdan ve basimdan gelecek her türlü hastaliklardan, kötülüklerden koru. Gelecek bir kötülükle tuzaga düsürülmekten, yere vurulmaktan senin yüceligine siginirim. Allah’im beni ilim ile zenginlestir, hilm ile süsle, takva ile kereme kavustur, afiyetle güzellestir.”
Dua No 91
Çözümsüz Zamanlarda Okunacak Dua

Okunuşu:”Bismillahirrahmanirrahim.
Ilahi bi-ahassi sifatike ve bi-izzi celalike ve bi-a zami esma ike ve bi-ismeti enbi- yaike ve bi-nuri evliyaike ve bi-demi suhedaike es eluke ziyadeten fi’l-ilmi ve tev- beten kable’l-mevti ve rahaten inde’l-mevti ve magfireten bade’l-mevti ve necaten mine’n-nari ve duhulen fi’l-cenneti ve afiyeten fi’d-dünya ve’l-ahirati bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin. Ilahi bi-hakki Hüseynin ve ahihi ve ceddihi ve ebihi ve üm- mihi ve benihi hallisni mimma ene fih, bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin.”
Anlamı:”Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

Ya Rabbi, sifatlarin, yüce saltanatin, en güzel isimlerin yüzü hürmetine, peygamberlerinin temizligi, velilerinin nuru, sehidlerinin kani yüzü hürmetine ilmimi arttir, ölmezden önce tevbe, ölürken rahatlik, öldükten sonra magfiret, cehennemden kurtulus, cennete giris nasib eyle, dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver, ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetin yüzü hürmetine duami kabul buyur. Ilahi Hüseyn ve kardesi yüzü hürmetine, dedesi, babasi yüzü hürmetine, anasi ve ogullari yüzü hürmetine beni bulundugum darliktan kurtar, ey merhametlilerin merhametlisi rahmetinle istegimi kabul buyur.”

 

Dua No 92
Sohbet veya Toplanti Yerlerinden Ayrilirken Okunacak Dua

Okunuşu:”Sübhanekallahümme ve bi-hamdike eshedü enla ilahe illa ente estagfiruke ve etubü ileyke amiltü suen ve zalemtü nefsi fagfirli fe innehu la yagfiru’z-zunube illa ente.”
Anlamı:”Allah’im! Seni bütün noksan sifatlardan tenzih ederim. Sana ham- dederim. Senden baska ilah olmadigina sahitlik yaparim. Senden magfiret diliyorum. Sana tevbe ediyorum. Bir kötülük yaptim, kendime zulmettim, beni bagisla. Çünkü günahlari ancak Sen bagislarsin.”
Dua No 93
Ihtiyarlik ve Acizlikten Siginma Duasi

Okunuşu:”Allahümme, inni euzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-cubni ve’l- herami. Ve euzü bike min azabi’l-kabri. Ve euzü bike min fitneti’l-mahya ve’l-memati.’
Anlamı:”Allah’im, ben, acizlikten, tembellikten, korkakliktan ve ihtiyarliktan Sana siginirim. Keza ben, kabir azabindan da Sana siginirim. Hayatin ve ölümün fitnelerinden de Sana siginirim.” (Buhari)
Dua No 94
Ihtiyarlik ve Acizlikten Siginma Duasi

Okunuşu:”Allahümme, inni euzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-cubni ve’l- herami. Ve euzü bike min azabi’l-kabri. Ve euzü bike min fitneti’l-mahya ve’l-memati.’
Anlamı:”Allah’im, ben, acizlikten, tembellikten, korkakliktan ve ihtiyarliktan Sana siginirim. Keza ben, kabir azabindan da Sana siginirim. Hayatin ve ölümün fitnelerinden de Sana siginirim.” (Buhari)
Dua No 95
Zalim ve Kötülere Karsi Yardim Duasi

Okunuşu:”Rabbi e’inni ve la tu ni ‘aleyye vensurni ve la tensur ‘aleyye vem- kürli ve la temkür aleyye vehdini ve yessirli’l-hüda vensurni ala men bega aleyye. Rabbic’alni leke sekkaran, leke zekkaran, leke rahhaben, leke mitva an leke muhbiten, ileyke evvahen müniba. Rabbi tekabbel tevbeti, vagsil havbeti, ve ecib daveti, ve sebbit hücceti, ve seddid lisani, vehdi kalbi, veslül sehimete sadri.”
Anlamı:”Rabbim! Bana yardim et, aleyhime olan seylere yardim etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylastir. Bana zulmeden kimseye karsi yardim et. Rabbim! Beni Sana çok sükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygi gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimsen yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahimi temizle, duami kabul buyur, delilimi sabit kil, dilimi dogru yap, kalbime hidayet ver, gögsümün kin ve hasedini çikar.” (Tirmizi, De’avat, 114; Ibn Hibban, Ed’iye, No:947; îbn Ebi Seybe, Dua, No: 29381)
Dua No 96
Zalim Bir Yöneticiden (Kisiden) Korkunca Okunacak Dua

Okunuşu:(Allahu ekberu,Allahu eazzü min halkihi cemian,Allahu eazzü mimma ehafü ve ahzeru, ve euzü billahillezi la ilahe illa hu, el- mümsikü’s-semavati’s-seb’i en yeka’ne ale’l-ardi illa biiznihi, min serri abdike fülanin vecünudihi ve etbaihi ve esyaihi, mine’l-cinni ve’l-ins. Allahümme kün li çaren min serrihim.Celle senaük, ve azze carük, ve tebarekesmük,vela ilahe gayruk)
Anlamı:”Allah en büyüktür,Allah bütün yaratiklarindan >
daha güçlüdür.Allah, benim korktugum ve çekindigimden daha güçlüdür. Kendisinden baska ilah olmayan Allah’a siginirim. Gökleri yerin üzerine izni olmadan düsmekten o tutar.Bu kulunun askerlerinin, adamlarinin, cinlerden olsun, insanlardan olsun, taraftarlarinin serrinden Allah’a siginirim. Allah’im! Beni onlarin serrinden koru. Senin sanin yücedir. Korudugun azizdir. Adin mübarektir. Senden baska ilah yoktur.”(Buhari, Edebü’l- müfred, 309,310)
Dua No 97
Allah’tan istenecek Tüm Iyiliklerin Duasi

Okunuşu:”Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri.Ve es’elüke ‘azimete’r-rusdi. Ve es’elüke sükra ni’metike ve hüsne ‘ibadetike. Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü bike min serri ma te’lemü Ve es’elüke min hayri ma te’lemü Ve estegfiruke mimma te’lemü inneke ente ‘allamü’l-guyub.”
Anlamı:”Allah’im! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.Senden dogrulukta kararli olmak istiyorum. Senden nimetlerine sükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden dogru söyleyen bir dil, saglikli ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildigin her zararli seyin serrinden sana siginiyorum. Bildigin her hayirli seyi istiyorum. Bildigin her günah için bagislamani diliyorum. Sen gizli olan seyleri çok iyi bilensin(Tirmizi,De’avat,23;Ibn,Ebi Seybe,Dua,No:2949)
Dua No 98
Bilinen ve Bilinmeyen Seylerden Siginma Dualari

Okunuşu:”Allahümme ellif beyne kulubina.Ve aslih zate beynina,vehdina sübüle’s-selam, ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nur,ve cennibne’l-fevahise ma zahara minha ve ma batane.Ve barik lena fi esmama ve ebsarina ve ku- lubina ve ezvacina ve zürriyyatina.Ve tüb ‘aleyna inneke ente’t-tevvabü’r- rahim.Vec’alna sakirine li-ni’amike müsnine biha ‘aleyke kabiline leha ve etimmeha aleyna.”
Anlamı:”Allah’im! Kalplerimizi birlestir, aramizi islahet, bize kurtulus yollarini göster, bizi karanliklardan aydinliga çikar, bizi her türlü çirkinliklerden,açigindan ve gizlisinden uzaklastir. Bize kulaklarimizi, gözlerimizi, kalplerimizi, eslerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, süphesizki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine sükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdigin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamini ihsan eyle.” (Hakim, De’avat, No;977;Ibn Hibban,Ed’iye,No:996)
Dua No 99
Tasa, Gam, Sikinti ve Çileye Karsi Dua

Okunuşu:”Allahümme farice’l-hemmi,kasife’l-gammi, mücibe da’veti’l- muttarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahirati ve rahimehüma ente terhamüni ferham ni bi-rahmetin tügnini biha an rahmetin min sivake.”
Anlamı:”Kederleri gideren, sikintilari kaldiran, zor durumda kalanlarin dualarini kabul eden, dünya ve ahretin Rahmani ve Rahimi olan Allah’im! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden baska hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle.” (Hâkim, De’avat, No: 1898)
Dua No 100
Herhangi Bir Iste Basari ve Sebat Dualari (1.Dua)

Okunuşu:”Allahümme inni es elüke s-sebate fi’l-emri ve’l-azimete ale’r-rusdi. Ve es’elüke sükra ni’metike ve hüsne ‘ibadetike.Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen.Ve e’uzü bike min serri ma ta’lemü.Ve es’elüke min Hayri ma ta’lemü. Ve estagfiruke mimma ta’lemü.”
Anlamı:”Allah’im! Senden iste (dinde) sebat etmeyi ve dogruluga azmetmeyi istiyorum. Nimetine sükretmeyi ve sana güzel bir sekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Dogruyu konusan bir dil ve egriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’im! Senin bildigin her çesit serden sana siginiyorum. Bildigin bütün hayirlari senden istiyorum. Bildigin günahlarimdan dolayi senden bagis diliyorum.”(Tirmizi,De’avat,22)
Dua No 101
Herhangi Bir Iste Basari ve Sebat Dualari (2.Dua)

Okunuşu:”Allahümme hir li vehter li.Vela tekilni ala ihtiyari.”
Anlamı:”Allah’im! Bu isi bana hayirli kil ve bu isi bana nasip eyle! Allah’im beni kendi basima birakma. (Tirmizi,De’avat,90)
Dua No 102
Öfkelenince Okunacak Dua

Okunuşu:”Allahümme’gfirli zenbi ve ezhib gayza kalbi ve ecirni min mudillati’l-fiten.”
Anlamı:”Allah’im! Günahimi bagisla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptirmasindan koru, diye dua et” buyurdu. (Taberani, el-Muce’mül-Kebir, XXIII, 338, No: 785)
Dua No 103
Zorluklarla Karsilasinca Okunacak Dua

Okunuşu:”Allahümme la sehle illa ma ce’altehu sehlen. Ve ente tec’alu’l- hüzne iza si’te sehlen.”
Anlamı:”Allah’im! Senin kolaylastirdigindan baska kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylastirirsin.” (Ibn Hibban, Dua, III, 255, No:974)
Dua No 104
Musibetle Karsilasinca Okunacak Dua

Okunuşu:”Inna liilahi ve inna ileyhi raciun, Allahümme indeke ahtesibü musibeti fe’cürni fiha ve ebdilni biha hayran anha minha.”
Anlamı:”Biz Allah’a aidiz. (Ona teslim olmus kullariz). Ve ancak Ona dönücüleriz. Allah’im, katindan bu musibetimin ecrini umuyorum, (bu musibeti yok et ve beni bununla sevaplandir) Onu hayirla degistir”
Dua No 105
Musibet Gelmesini Engellemek Için Dua

Okunuşu:”Bismillahi’l-lezi la yedurru ma’a-smihi sey un fi’l-ardi vela fi’s- semai ve hüve’s-semi’u'l-alim.”
Anlamı:”Adi anildigi zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir seyin zarar veremeyecegi Allah’in adiyla! O, hakkiyla isiten ve hakkiyla görendir, derse ona hiçbir sey zarar vermez, görülmedik kaza ve bela ona isabet etmez.” (Ebu Davud, Edeb, 110; Ibn Mace, Dua, 14; Tirmizi, De’avad, 13)
Dua No 22
Sikintikara Karsi Okunacak Dua

Anlamı: Esirgeyen ve bagislayan. Ey esirgeyen, bagislayan, koruyan ve seven Allah’im. Bütün mahlûkatin kalplerini bana dogru çevir. Ey Cebrail, bütün ruhani , ulvi ve sufli tabakasinin Rahman ve Rahim olan Allah’in hakki için onlara ,isittir ve itaat ettir. Rauf ve Atuf hakki hürmetine, Melik hakki hürmetine, arsi ala hakki hürmetine duamizi kabul et ve bütün yaratilmislarin kalplerini bana çevir.
Dua No 23
Ölüm Aninda Sikintilardan Kurtulmak için Okunacak Dua

Anlamı: Ya Allah, atesin fitnesinden ve azabindan sana siginiyorum. Kabrin fitnesinden ve azabindan sana siginiyorum. Zenginligin fitnesinden ve azabindan sana siginiyorum. Mesih Deccal’in fitnesinden ve azabindan sana siginiyorum.

 

Dua No 24
Cennet Kapisini Açan Dua

Anlamı:Ya Allah, sen benim Rabbimsin. Senden gayri hiçbir ilah yoktur. Ben senin kulunum, gücüm yettikçe senin ahdin ve vaadin üzerindeyim. Isledigim seylerin serrinden sana siginiyorum. Bana olan nimetlerini de, günahlarimi da itiraf ediyorum. Artik beni yarligayiver. Su bir gerçektir ki: günahlari senden baska yarligayacak yoktur.

Bu duanin faydasi:

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu duayla ilgili su müjdeyi vermistir: “Bir kimse bu istigfari gece okur sabah olmadan önce vefat ederse veya sabah okuyup aksamdan önce ölecek olursa ona cennet vacip olur.”

 

Dua No 25
Imam-i Azam’in Duasi

Anlamı: O yüceler yücesine isyan ettim. Günahlar içine düstüm. Biliyorum yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir. O çok merhametli olandir. O bagislayandir. Allah her seye gücü yetendir ve kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey Mennan olan Rabbim! Istemeden de veren sensin, kul sikismasa da veren sensin. Ey beni yaratan! Bak senin için gözlerim yasariyor. Senin için agliyorum. Sen de tevbemi kabul et. Hatalarimi bagisla. Ya Rabbi? isyanimla, nefsime maglup oldum. Bilemiyorum ki bunun sonunda kurtulacak miyim? Yoksa helak mi olacagim? Evet evet günahlarim günden güne artiyor. Diger yandan ömrüm günden güne azaliyor? farkindayim. Sana yöneldim. Allah’im! Iste simdi ölüm yataginda insanlarin önünde uzanmisim. Bu zayif kuluna merhamet et, Ey Merhamet edicilerin Sahibi!

 

Dua No 26
Seyyidul Istigfar Duasi

Anlamı: Allahim! Sen Rabbimsin. Senden baska ilah yoktur. Sen beni yarattin. Ben senin kulunum. Sana verdigim söz üzereyim. Gücüm yettigince emrindeyim. Yaptigim kötü seylerden sana siginirim. Bana verdigin nimetini anarim. Günahimi itiraf edip sana siginirim. Sunu bilirim! Senden baska günahlari bagislayan yoktur.

 

Dua No 27
Peygamberimiz’in Kizi Hz. Fatima’ya Fakirlige Karsi Ögrettigi Dua

Anlamı: Ey 7 kat gögün ve büyük arsin sahibi olan Allahim! Bizim Rabbimiz! Her seyin Rabbi olan Yüce Allah! Ey Tevrat’i, Incil’i ve Kur’an-i Kerim’i indiren, taneyi ve çekirdegi yarip çikaran Yüce Rabbim! Alnindan tutup hesaba çekecegin her seyin serrinden sana siginirim Ya Rabbi! Sen öyle Evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle Ahirsin ki, senden sonra hiçbir sey yoktur. Sen öylesine açikta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir sey yoktur. Sen öylesine sir ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir sey yoktur. Ya Rabbi! Benim borcumu ödememi ve fakirligimi gidermemi nasip eyle!

 

Dua No 28
Kur’an Kerim’deki Sifa Ayetleri

Anlamı:Mü’minler zümresinin gögüslerini ferahlandirsin. (Tevbe-14)

Gönüllerde olan dertlere bir sifa, Mü’minler için bir hidayet ve rahmet gelmistir. (Yunus-57)

Onlarin (arilarin) karinlarindan renkleri çesitli serbet çikar ki onda insanlar için sifa vardir. Iste bunda da tefekkür edecek bir zümre için elbette ayetler vardir. (Nahl-69)

Biz Kur’an’dan Mü’minler için sifa ve rahmet olan seyler indiriyoruz. (Isra-82)

Hastalandigim zaman bana sifa veren O’dur. (Sura-30)

Onlara söyle: o Kur’an iman edenler için hidayet ve sifadir. (Fussilet-44)

 

Dua No 29
Bir Dilegi Olanin Okuyacagi Dua

Anlamı:(Namazdan Sonra Okunur)

Kullarini bagislayan ve onlara cömert olan Allah’tan baska yaratici yoktur. Büyük arsin sahibi olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’adir. Ya Rabbi; senin rahmetini, magfiretinin büyüklügünü dilerim. Bütün günahlardan ve kötülüklerden beni koru. Bütün iyiliklere de beni yönelt. Bagislanmamis günahimi birakma ya Rabbi! Sikintilarimi gider, rizana uygun olan bütün isteklerimi kabul et. Ey merhamet sahibi olan Rabbim?!

 

Dua No 30
Yataga Uzanirken Okunacak Dua

Anlamı:Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) yatagina girdigi zaman elini (sag elini) yanaginin altina kordu. Sonra söyle buyururdu:

“Allahumme kini azabeke yevme teb’asu ibadeke”

“Allahim! Kullarini diriltecegi gün beni azabindan koru”

(Ibni Mace, hd: 3877)

 

Dua No 31
Sikinti Sirasinda Okuancak Dua

Anlamı:Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) sikinti ve mesakkat oldugunda su zikri yapardi:

“Halim, Kerim olan Allah’tan baska ilah yoktur. Ben azametli Ars’in Rabbi olan Allah’i tesbih(noksanliklardan tenzih) ederim. Ben yedi gögü Rabbi ve güzel Ars’in Rabbi olan Allah’i tesbih ederim.”

(Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ibni Mace, hd: 3883)

 

Dua No 32
Ebul vefa Hz.’nin Duasi

Anlamı:Ya Allah!

Dünya ve ahirette karsilasacagim her bir korku için ‘lailaheillallah’ i,

Her keder ve üzüntü için ‘masa’allah’i,

Her bir nimet için ‘elhamdulillah’i,

Hayret verici her sey için ‘subhanallah’i,

Her bir günah için ‘estagfirullah’i,

Her darlik için ‘hasbiyallah’i,

Her musibet için ‘inna lillahi ve inna ileyhi raciun’u,

Her bir kaza ve kader için ‘tevekkeltu alellah’i

Her bir itaat ve isyan hareketi için ‘la havle vela guvvete illa billahil aliyyul aziim’i, hazirladim.

Ey Rabbim! Bize arttir da eksiltme, bizi sereflendir de hor ve hakir kilma, bize ver de mahrum birakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme.

Bizden razi oluver bizden kabul eyle. Ey Kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duami kabul eyle. Hamd alemlerin Rabbin’a mahsustur.
Dua No 33
Yolculuktan Dönüste Okunacak Dua

Anlamı:Allah’tan baska hiçbir ilah yoktur. Tekdir, hiçbir ortagi yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. O her seye kadirdir. Dönüyoruz, tevbe ediyoruz, ibadetimizde daimiz, Rabbimize hamdediyoruz. Allah Teala vadini yerine getirmis, kuluna yardim etmis ve tek basina (aleyhimize toplanmis olan) gruplari dagitmistir.

 

Dua No 34
Muharrem Ayinda Okunacak Dua

Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla….

Hamd,alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsusutur.Salatu SelamdaPeygamber Efendimize,ehl-i beytineve bütün ashabina olsun.

Ey Rabbim,sen Ebedi,Ezeli,Hayy,Kerim,Hannan,Mennansin.

Bu gelen yeni yil kovusmus seytanin serrinden muhafaza olmayi istiyorum.

Ve içimde,bana kötülügü emreden nefsimle mücadelemde senden yardim diliyorum.

Beni sana yaklastiracak mesguliyetleri bana nasip et.Ey Celal ve Ikram sahibi Rabbim.Rahmetinle Merhametlilerin en Merhametlisi…..

 

Dua No 35
Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (1.Ayet)

Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Kul ley yusibena illa ma keteballahu lena, hüve Mevlana ve alallahi fel- yetevekkeli’l-mü’minun.”
Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

De ki: Bize hiçbir zaman Allah’in yazdigindan baska bir sey ulasmaz. O, bizim Mevlamizdir ve müminler onun için yalniz Allah’a dayanip güvensinler!”(Tevbe, 51)

 

Dua No 36
Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (2.Ayet)

Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim
Ve iy yemseskellahu bi durrin fela kasife lehu illa hu ve iy yuridke bi hayrin fela radde li fadlih, yüsibü bihi mey yesau min ibadih, ve hüve’l-gafuru’r-rahim.
Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla

Ve eger Allah sana bir keder dokunduracak olursa, onu Ondan baska açacak yoktur; ve eger O, sana bir hayir dilerse, o zaman da O’nun lütfunu reddedecek yoktur.O, lütfunu kullarindan diledigine nasib eder. O, çok bagislayan, çok merhamet edendir. (Yunus, 107)

 

Dua No 37
Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (3.Ayet)

Okunuşu:”Inni tevekkeltü alallahi rabbi ve rabbiküm, mâ min dabbetin illa hüve ahizüm bi nasiyatiha, inne rabbi ala siratim müstekim.”
Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.
“Her halde hem benim Rabbim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a güvenip) dayanmisim. Hiç (bir) yerde bir debelenen (canli) yoktur ki perçemini O tutmus olmasin! Süphe yok ki Rabbim dogru bir yol üzerindedir.” (Hud, 56)

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

 

Dua No 38
Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (4.Ayet)

Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Ve ke eyyim min dabbetil la tahmilu rizkaha, Allahu yerzukuha ve iyyaküm ve hüve s-semiu’l-âlim.”
Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“Nice hayvanlar var ki, rizkini (yaninda) tasiyamaz; Allah onlara da rizik veriyor, size de! O her seyi isitendir, bilendir.” (Ankebut, 60)

 

Dua No 39
Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (5.Ayet)

Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Ma yeftehillahü linnasi mir rahmetin fela mümsike leha, ve ma yümsik fe la mursile lehu mim ba’dih, ve hüve’l-azizu 1-hâkim.”
Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa artik onu tutacak, kisacak kimse yoktur. Her neyi de tutar kisarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir.” (Fatir, 2)

 

Dua No 40
Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (6.Ayet)

Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Ve lein seeltehüm men haleka’s-semavati ve’l-arda le yekulünnallah, kul eferaeytüm ma ted’une min dunillahi in eradeniyallahu bi durrin hel hünne kasifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih, kul hasbiyallahu aleyhi yetevekkeli’l-mütevekkilun.”
Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“Andoldun ki, onlara: ‘O gökleri ve yeri kim yaratti?’ diye sorsan kesinlikle Allah’tir’ diyeceklerdir. De ki: ‘Gördünüz ya, Allah’tan baska çagirdiklarinizi, eger Allah bana bir keder dilerse, onlar O’nun verecegi kederi açabilirler mi? Ya da O, bana bir rahmet dilerse onlar O’nun rahmetini (engelleyip) tutabilirler mi?’ De ki: Allah bana yeter! Tevekkül edenler hep ona dayanir!” (Zümer, 38)

 

Dua No 41
Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (7.Ayet)

Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arsi’l-azim”
Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“Eger aldirmazlarsa de ki: “Bana Allah yeter! Ondan baska ilah yoktur. Ben O’na dayanmaktayim ve O, o büyük arsin sahibidir!” (Tevbe, 129)

 

Dua No 42
Dogum Öncesinde ve Sonrasinda Okunacak Dualar (1.Dua)

Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Allahü la ilahe illa huve’l-hayyu’l-kayyum. La te ‘huzühu sinetün vela nevm. Lehu ma fi’s-semavati vema fi’l-ard. Men ze’l-lezi yesfe’u ‘indehu illa bi iznih. Ya’lemü ma beyne eydihimvema halfehüm. Vela yühitune biseyin min ‘ilmihi illa bima sae. Vesi’a kürsiyyühu s-semavati ve’l-ard. Vela yeudühü hifzuhüma ve (hüve ’1- ‘aliyy ü’l- azim.”
Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“Allah, kendisinden baska hiçbir ilah olmayandir. Diridir, kayyumdur (varligi kendinden, kendi kendine yeterli, yarattiklarina hâkim ve onlari koruyup gözetendir). O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her sey; yerdeki her sey o’nundur. Izni olmaksizin o’nun katinda sefaatte bulunacak kimdir? O, kullarin önlerindekileri ve arkalarindakileri (yaptiklarini ve yapacaklarini) bilir. Onlar o’nun ilminden, kendisinin diledigi kadarindan baska bir sey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayip kusatmistir. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup-gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara,2/255)
Dua No 43
Dogum Öncesinde ve Sonrasinda Okunacak Dualar (2.Dua)

Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Kul eu’zü birabbi’l-felak. Min serri ma halak. Ve min serri gasikin iza vekab. Ve min serri’n-neffasati fi’l -ukad. Ve min serri hasidin iza hased.”
Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“De ki: yarattigi seylerin kötülügünden, karanligi çöktügü zaman gecenin kötülügünden, dügümlere üfleyenlerin kötülügünden, haset ettigi zaman hasetçinin kötülügünden, sabah aydinliginin Rabbine siginirim.” (Felak, 113/1-5)

 

Dua No 44
Dogum Öncesinde ve Sonrasinda Okunacak Dualar (3.Dua)

Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
“Kul euzü birabbi’n-nas. Meliki’n-nas. Ilahi’n-nas. Min serri’l-vesvasi’l-ha’n- nas.Ellezi yüvesvisü fisuduri’n-nas. Mine’l-cinneti ve’n-nas.
Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“De ki: Cinlerden ve insanlardan olup,insanlarin kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülügünden, insanlarin Rabbine, insanlarin Melik’ine, insanlarin Ilah’ina siginirim .”(Nas,114/1-6)

 

Dua No 45
Borçtan Kurtulmak Için Dualar (1.Dua)

Okunuşu:”Allahümme farice’l-hemmi, kasife’l-gammi, mücibe da veti’l- mudtarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahirati ve rahimehüma ente terhamüni ferham- ni birahmetin tügnini biha an rahmetin min sivake.”
Anlamı:”(Ey) Sikintilari gideren, kederleri kaldiran, zor durumda kalanlarin dualarina icabet eden, dünya ve ahretin rahman ve rahimi olan Allah’im! Sen bana merhamet edersin, Senden baska kimsenin merhametine ihtiyaç birakmayan bir merhametle bana merhamet et.” (Hakim, Dua, I, 515)
Dua No 46
Borçtan Kurtulmak Için Dualar (2.Dua)

Okunuşu:(Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l-keseli ve’l-buhli ve dalai’d-deyni ve galabeti’r-ricali)
Anlamı:”Allah’im! Kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskisindan ve insanlarin kahrina ugramaktan sana siginirim.’ (Tirmizi,5/520)
Dua No 47
Borçtan Kurtulmak Için Dualar (3.Dua)

Okunuşu:(Allahümme malike’l-mülki tu ti’l-mülke men tesaü ve tenziu’l- mülke mimmen tesaü ve tuizzü men tesaü ve tüzillü men tesaü biyedike’l-hayr, inneke ala külli sey’in kadir.Rahmane’d-dünya ve’l ahireti, tu’tihima men tesaü ve temneu minhüma men tesaü, irhamni rahmeten tugnini biha an rahmeti m in sivake)
Anlamı:”Ey mülkün sahibi Allah’im! Mülkü istedigine verirsin, mülkü istediginden çeker alirsin. Istedigini aziz eder, istedigini hor edersin. Hayir senin elindedir.Senin her seye gücün yeter. Ey dünyanin ve ahiretin rahmani, bu ikisini diledigine verir, bu ikisini diledigine vermezsin. Bana öyle bir merhamet et ki, baskasinin merhametine ihtiyaç kalmasin. “(Taberani,Es- sagir, 1/202)
Dua No 48
Psikolojik – Manevi Sikinti Için Dualar (1.Dua)

Okunuşu:”Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki

yevmi’d-din. Iyyake na’büdü ve iyyake neste’in. Ihdine’s- sirata 1-mustekim. Siratallezine en’amte aleyhim gayri’l- megdubi aley him ve le’d-dallin.”
Anlamı:”Rahman ve Rahim olan Allah’in adi ile.

Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah’im!) Yalniz sana ibadet ederiz ve yalniz senden yardim dileriz. Bizi dogru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba ugrayanlarinkine ve sapiklarinkine degil.”

 

Dua No 49
Psikolojik – Manevi Sikinti Için Dualar (2.Dua)

Okunuşu:”Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
Elif Lam Mim. Zalike’l-kitabü la raybe fih. Hüden lil-müttekin, Ellezine yu minune bi’l-gaybi ve yükimune’s-salete ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü’minune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike ve bi’l-ahiratihüm yükinun.”
Anlamı:”Rahman ve Rahim Allah’in adi ile.

Elif lam mim. Rahman ve Rahim Allah’in adi ile. Bu, kendisinde süphe olmayan kitaptir. Allah’a karsi gelmekten sakinanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanirlar, namazi dosdogru kilarlar, kendilerine rizik olarak verdigimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanirlar. Ahirete de kesin olarak inanirlar.”

 

Dua No 50
Içinin Ferahlamasi Için Okunacak Dua

Okunuşu:Ene abdüke ibnü abdike ibnü emetike fi kabdatike nasiyeti biyedike,madin fiyye hükmüke adlün fiyye kadauke,es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev allemtehu ehaden min halkike ev iste serte bihi fi ilmi’l-gaybi indeke en tec’ale’l-kur’an’a nura sadri ve rabia kalbi ve cilae huzni ve zehabe hemmi).
Anlamı:”Allah’im! Ben senin kulunum, kölenin evladiyim, cariyenin evla- diyim.Senin avucundayim. Idarem senin elindedir. Hükmün bende geçerlidir, hakkimda verdigin hüküm adildir. Kendine verdigin yahut kitabinda indirdigin, yahut yarattiklarindan birine ögrettigin, yahut gayb ilmine ait olarak kendine sakladigin her ismin hürmetine,senden isterim ki, Kurani gönlümün nuru, kalbimin bahari kilasin, sikintimi def edersin.”
Dua No 51
Korku Anlarinda Okunacak Dua

Okunuşu:”Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim.Ve neuzü bike min sururihim.’
Anlamı:”Allah’im! Onlarin yüreklerine korku sal,bizi onlarin serrinden koru!” (Ebu Davud,Salat,365)
Dua No 52
Darginliklari Gidermek Için Okunacak Dua

Okunuşu:”Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-selami ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibne’l-fevahise ma za- hara minha ve ma betane. Allahümme’hfazna fi esma ma ve ebsarina ve ezvacina.”
Anlamı:”Allah’im! Kalplerimizi birlestir(bizi ayriliga düsürme). Aramizi / sosyal iliskilerimizi düzelt. Bizi dogru yola ilet. Bizi (sirk, küfür ve nifak) karanliklarindan kurtar, (iman ve Islam) aydinligina çikar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizligin açigi ve gizlisinden uzaklasir. Allah’im! Kulaklarimizi, gözlerimizi ve eslerimizi (her türlü kötülükten ve günahtan) koru.” (Ibn Hibban, Rakaik, No: 996)

Dua No 53
Akil hastaligi Için Okunacak Dua

Okunuşu:(Innel hamde lillah, nahmedühu ve nesteinühu.Men yehdihillahu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh.Ve eshedü en la ilahe illallahu vah- dehu la serike leh, ve enne muhammeden abduhu ve resulüh…)
Anlamı:”Gerçek hamd, Allah’a mahsustur.O’na hamd eder, ve O’ndan yardim dileriz. Allah kime hidayet ederse, kimse onu sap- tiramaz, kimi de saptirirsa, ona kimse hidayet edemez. Sahitlik ederim ki, Allah’tan baska ilah yoktur, birdir, ortagi yoktur. Muhammed O’nun kulu ve resulüdür”
Dua No 54
Ihtiyaç Duasi

Okunuşu:”Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve amale ehli’l- yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve ciddc chli’l-hasyeti ve talebe ehli’r-ragbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta aha- fek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’siyetike hatta amele bitaatike amelen estehikku bihi ridake ve hatta unasihake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki’n-nur.”
Anlamı:Anlami:”Allah’im, Sen’den gerçek imanli zatlarin basarisini, ermis ta- kiylerin amellerini, tevbe ehlinin ögütlesmesini, sabir ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabinin irfanini isterim ki, Sen’den geregi gibi korkayim. Allah’im, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rizana layik olayim, Sen’den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sirf Senin sevgini kazanmak için içten ögüt vereyim. Her iste Sana güvenip, Sana siginayim, Sana hüsn’ü zan besliyeyim. Nurun yaraticisi Cenab-i Hakk’a tesbih ederim.”
Dua No 55
Her Hangi Bir Istegi Olanin Okuyacagi (HACET) Dualari (1.Dua)

Okunuşu:”La ilahe illallahu’l-halimu’l-kerim. Sübhanallahi rabbi’l- ‘arsi’l-azim. Elhamdülillahi rabbi’l-’âlemin. Es’eluke mücibati rahmetike ve azaime magfiratike ve’l-’ismete min külli zenbin ve’l-ganimetü min külli birrin ve’s-selamete min külli ismin la teda’li zenben illa gafertehü ve la hemmen illa ferrectehü ve la haceten hiye leke ridan illa kadeyteha ya erhame’r-rahimin.”
Anlamı:”Halim, Kerim olan Allah’tan baska ilah yoktur ulu Ars’in Rabbi, noksan sifatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, magfiretini celbedecek esbabi (hakkimda yaratmani) talep ediyor, her çesit günahtan koruman için yalvariyor, her çesit iyilikten zenginlik, her çesit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmedigin hiçbir günahimi, kaldirmadigin hiçbir sikintimi birakma! Hangi amelden razi isen onu ver, ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!” (Tirmizi, Salat: 348; Ibn Mace, Ikamet, 189)
Dua No 56
Her Hangi Bir Istegi Olanin Okuyacagi (HACET) Dualari (2.Dua)

Okunuşu:”La ilahe illallahü vahdehu la serike lehu l-’aliyyu 1-azim. La ilahe illallahü vahdehü la serike lehu 1-hakimu 1-kerim.”
Anlamı:”Allah’tan baska ilah yoktur, sadece O vardir. Onun ortagi yoktur. O, yücedir, uludur. Allah’tan baska ilah yoktur, sadece O vardir. Onun ortagi yoktur. O, her isi hikmetli olan, çok ikram edendir.” (Ibn Ebi, Seybe, Dua, 25)
Dua No 2
Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua

Okunuşu: Elhamdulillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhi’n- nüsur.
Anlamı: “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandiran) Allah’a hamdolsun. (kiyamette) O’nun huzurunda toplanilacaktir.” (Buhari: 11/96)
Dua No 3
Her Sabah Okunacak Dua

Okunuşu: Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennusur.
Anlamı: “Allahim! Senin yardiminla sabaha girdik, senin yardiminla aksama kavustuk, senin yardiminla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kiyamette) varis sanadir.” (Ebu Davud: 5067)
Dua No 4
Her Akşam Okunacak Dua

Okunuşu: Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir.
Anlamı: “Allahim! Senin yardiminla aksama girdik, senin yardiminla sabaha kavustuk, senin yardiminla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüs yalniz sanadir.” (Ibn Mace, Dua: 14)
Dua No 5
Şirkten Korunmak için (Sabah-Aksam) Okunacak Dua

Okunuşu: Allahumme inni euzu bike min en usrike bike sey’en ve ene a’lemu ve estagfiruke lima la a’lemu inneke ente allamulguyubi.
Anlamı: “Allahim! Süphesiz ben bilerek herhangi bir seyi sirk kosmak (es ve ortak tanimak) tan sana siginirim.Bilmeyerek islemis oldugum(sirk ve hatalarim) in senden bagislanmasini dilerim. Süphesiz ki bütün gayblari (gizli seyleri) ancak sen bilirsin.” (et-tergib ve et-terhib: 1/76)
Dua No 6
Yemekten Sonra Okunacak Dua

Okunuşu: Elhamdulillahillezi et’amena ve segana ve cealena müslimin.
Dua No 7
Elbise Giyerken Okunacak Dua

Okunuşu: Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min gayri havlin minni ve la guvvetin.
Anlamı: “O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksizin bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rizik olarak verdi.” (Tirmizi,

Dua No 8
Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir)

Okunuşu: Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummegfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike.
Anlamı: “Allah’in adiyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’im , günahlarimi bagisla ve bana rahmet kapilarini aç.” (Müslim, müsafirin:68)
Dua No 9
Camiden Cıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çikilir)

Okunuşu: Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es’eluke min fedlike, allahumme e’simni minesseytanirracim.
Anlamı: “Allah’in adiyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’im , Senden fazl-u (ihsanini) diliyorum. Allahim, beni rahmetinden uzaklastirilmis seytanin serrinden koru.” (Buhari, teheccüd: 25)
Dua No 10
Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir)

Okunuşu: Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi.
Anlamı: “Allah’in adiyla, Allahim, her türlü pislikten ve pis olan seylerden(erkek ve disi seytanlarin serrinden) sana siginirim.” (Ibni Mace, Teharet: 9)
Dua No 11
Heladan Çikarken Okunacak Dua (sag ayakla çikilir)

Okunuşu: Gufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani.
Anlamı: “(Allahim!) Senin magfiretini dilerim.Benden eza veren seyleri gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamdolsun.” (Ibni Mace, taharet:10)
Dua No 12
Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantidan) Kalkarken Okunacak Dua

Okunuşu: Subhaneke Allahumme ve bihamdike eshedu en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ileyke.
Anlamı: “Allah’im! Seni her türlü noksanliklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden baska hiçbir ilah bulunmadigina sehadet ederim. Senden magfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.” (tirmizi, deavat: 38)
Dua No 13
Su Içtikten Sonra Okunacak Dua

Okunuşu: Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec’alhu milhen ucacen bizunubina.
Anlamı: “Bize tatli soguk su içiren ve günahlarimiz sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah’a hamd olsun.” (Ebu Nuaym)
Dua No 14
Aynaya Bakarken Okunacak Dua

Okunuşu: Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi.
Anlamı: “Allah’a hamdolsun. Allah’im! Benim yaratilisimi güzel kildigin gibi ahlakimi da güzellestir.” (Ibnüs-sünni, El- Ezkar: 270)
Dua No 15
Aksirma Esnasinda

Anlamı: Aksiran kimsenin; “Elhamdulilllah” “Allah’a hamd olsun” demesi, o’nu isiten kimsenin de: “Yerhamukeallah” “Allah sana merhamet etsin” demesi gerekir. Aksiran kisi, yaninda “Yerhamukeallah” denildigini duyunca: “Yehdina ve yehdikumullah ” ” Allah bize ve size hidayet versin”. Veya, “Yehdikumullahu ve yuslihu balekum” “Allah, sizi dogru yola yöneltsin ve islerinizi düzeltsin” demelidir. (Buhari, Edep: 125)

 

Dua No 16
Vasitaya Binerken Okunacak Dua

Okunuşu: Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun.
Anlamı: “Bunu bizim hizmetimize veren Allah’in sani ne yücedir. O’nun ihsani olmasaydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize dönecegiz.” (Zuhruf Suresi 13-14)
Dua No 17
Eve Girerken Okunacak Dua

Okunuşu: Allahumme inni es’eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna.
Anlamı: “Allahim! Her giris ve çikisimda senden hayir diliyorum. Allah’in adiyla evimize girer, Allah’in adiyla çikariz ve Rabbimize dayanip güveniriz.” (Ebu Davud, Edeb: 112)

Dua No 18
Evden Çikarken Okunacak Dua

Okunuşu: Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.
Anlamı: “Allah’in adini anarak (evimden çikiyorum) ben, Allah’a dayanip tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah’in yardimiyladir.” (Tirmizi, deavat: 34)
Dua No 19
Gece Uykudan Önce Okunacak Dua

Okunuşu: Bismike Allahumme emutu ve ehya.
Anlamı: “Senin adini anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanirim) Allahim!” (Buhari, Deavat: 7)
Dua No 20
Uyumadan Önce Okunacak Dua

Anlamı: Allahim; yüzümü sana çevirdim. Bütün islerimi sana havale ettim. Bütün varligimi sana bagladim. Korkularim ve arzularim baskasina degil, ancak Sanadir ve Sendedir. Siginisim ve yalvarisim Sanadir. Indirdigin kitaba ve gönderdigin peygambere inandim.

 

Dua No 21
Peygamberimizin (S.A) HZ. Aise’ye Ögrettigi Dua

Anlamı: Allahim! Sen affedicisin, affi da seversin, beni affet!

Arama
Arşiv